ارزشگذاری اقتصادی پارکهای پردیسان و لویزان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 دکترای علوم محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پارک های شهری از ارزش های تفرجگاهی مهمی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. پارک پردیسان در غرب شهر تهران و پارک لویزان در شرق این شهر ارائه کننده سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب می گردند.اما ارزیابی اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار اقتصادی آن ها انجام می شود. در این مقاله، برای ارزیابی اجتماعی شده است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدگان از پارک ها و نیز افزایش هزینه مسافت و دسترسی می باشد. لذا در این تحقیق، برحسی تعداد بازدیدکنندگان هر یک از پارک ها و هزینه دسترسی آنان منحنی تقاضا با توجه به در نظر گرفتن ورودی های فرضی بر مبنای یافته های پرسشنامه ها ترسیم گردید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که برآورد ارزش اقتصادی تفرجی برای پارک پردیسان 6/77 میلیون ریال و پارک لویزان 83 میلیون ریال در روز بوده است. نتایج به دست آمده با در نظر داشتن خصوصیات فردی و اجتماعی بازدیدکنندگان نظیر سطح سواد، سن و درآمد آشکار می سازد که دارندگان با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در پارک های پردیسان و لویزان به ترتیب 4/91 و 3/66 درصد و درآمد ماهانه آنان در سطح کمتر از یک میلیون ریال در هر یک از پارک های مذکور 8/39 و 8/49 درصد بازدیدکنندگان را تشکیل می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of pardsan and Lavisan parks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mojabi 1
  • Masoud Monavari 2
1 M.Sc., Faculty of Environment. Science and Research Campus, Islamic Azad University
2 Ph.D., Assistant professor, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Campus, Islamic Azad University