نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این کوتاه سخن،تلاشی است، البته به قدر بضاعت ، در جهت شناختی عمیق تر از هستی و کشف رموز نهفته در پشت این ظاهر. طبیعت، پدیده و خداوند پدید آورند. این عظیم ترین اثر هنری است باشد که آدمی با درک اینچنین هماهنگی و عظمتی، خویشتن خویش را که جزئی از این طبیعت بیکران است، دریافته و با بیدار شدن ندای درون، در اتحاد با هستی، گام بردارد که نتیجه این اتحاد همانا نیکی و کمال انسانی است و غایت و هدف خلقت نیز چیزی جز این نخواهد بود

کلیدواژه‌ها