جهانگردی طبیعت و ضرورت حمایت از آن در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جهانگردی طبیعت جزیی تفکیک ناپذیر از توسعه پایدار به حساب می آید و به نوعی از انواع جهانگردی اطلاق می شود که دوستدار محیط زیست بوده و در مقابل جهانگردی متداول قرار می گیرد. مقاله حاضر مدعی آن است که چنین جهانگردی با شرایط موجود کشور هم خوانی بسیار دارد و بدین دلیل ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید ، زیرا ضمن برخورداری از ویژگی های مثبت جهانگردی، نقاط ضعف آن را به حداقل می رساند. برای تشریح دقیق موضوع نخست به سابقه جهانگردی اشاره شده است و با ارائه تعریفی جامع از آن بر اهمیت گاه بدون جایگزین این صنعت تاکید گردیده است؛ علاوه آن که کوشش به عمل آمده است تا مشخص شود که چرا به یک باره جهانگردی زیست بومی مورد توجه جدی قرار گرفته است و رابطه آن با جهانی سازی از بالا و از پایین چه نوع رابطه ای است. پس آن گاه با بر شمردن ویژگی های کنونی جامعه ایران، نگاه رایج به جهانگردی مورد نقد قرار گرفته، تلاش شده است تا ضمن تاکید بر درستی مباحثی چون هویت و ضورت پاسداری از ارزش های همیشه مشمول، برخی پیش فرض های نادرست که کشور را از درآمدی چشم گیر، اشتغال زایی قابل ملاحظه و فواید بسیار ارزشمند جهانگردی به طور کلی و جهانگردی طبیعت به طور ویژه محروم ساخته است رمز گشایی گردد. در عین حال از پیش شرط هایی نیز سخن به میان آمده است که باید به مثابه اصول حفاظتی همواره مدنظر قرار گیرنددرخاتمه با بررسی ابعاد مختلف انقلاب جهانگردی و تحولات عمیق نرم افزاری که از مختصات قرن بیست و یکم می باشد. پیش نیازهای لازم که امکان استفاده از جهانگردی طبیعت را فراهم می آورد برشمرده شوند. در بحث از ضرورت گردشگری طبیعت به مساله فقر مطلق و فقر نسبی ، تعداد بیکاران، گروه های سنی جویای کار و نسبت آن در جمعیت کشور اشاره شده تا توجه به این صنعت مهم از هر حیث توجیه گردد. در پایان ضمن جمعبندی گزاره های مهم مقاله در سه گروه اصلی نکات کلیدی مرور شده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eco- Tourism the Necessity to Support it in Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Karrobi
Department of Turism, Management Faculty of Management and Accounting , Allame Tbataeei University
چکیده [English]

Eco-Tourism is an unrepeatable element of permanent development. It is a type of tourism that deals with the lovers of nature and is In contrast with the common tourism. In this article I decided to introduce the agreement of this kind of tourism with the current situation in our country; thus its necessity is undeniable, so by mentioning its advantages in tourism, the weak points and disadvantages will be decreased gradually. In order to explain this type of tourism preciously, I introduced some Eco- Tourism backgrounds and defined a comprehensive definition to show the irreplaceable importance of this industry. Furthermore, I attempted to clarify Why many nowadays pay more attention to Eco-Tourism and What is the relationship between Eco- Tourism and globalization, from the upside to the downside of the hierarchy. Then I mentioned the Iranian societys present condition. I analyzed the recent and common views about tourism in Iran; and by emphasizing on some discourses about identity and the importance of maintaining our values. I decoded some inaccurate presumptions that influenced the substantial revenue, employment ship, and generally many benefits of tourism- in particular, Eco-Tourism. I recognized some prerequisites that should be supposed as protection (Reserved) protecting. Finally, I investigated variable and different dimensions of tourism revolution and very deep changing of technology that reflect the twenty first centurys features. The existence and importance of prerequisites, would provide the usage of Eco-Tourism. When I discussed about the importance of tourism, I pointed out relative and absolute poverty, the number of unemployed people. the group of people who are seeking job and its ratio in the whole population of the country, in order to emphasize on the importance of this industry. At last, I reviewed the key words of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: tourism
  • Eco -tourism industry
  • eco -tourism principles
  • outrunning product process
  • absolute and relative poverty
  • kinds of tourist