مقدمه ای برمعیارهای برنامه ریزی سبز راه در مناطق کوهستانی حومه شهری در غرب ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری منظر، دانشکده هنر، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

مقاله حاضر معیارهای اصلی وپایه ای در باب برنامه ریزی سبزراه ها در مناطق کوهستانی در غرب ایران را پژوهش می نماید تا الگویی ویژه برای بازساماندهی مناطق حاشیه ای حومه ای و مناطق طبیعی نزدیک به محیط شهری را بر مبنای ملاحظات محلی پیشنهاد دهد.مقاله در تلاش است تا مهم ترین مولفه ها در یک سبز راه حومه ای – کوهستان را بر حسب تاریخ و فرهنگ محلی ، و نیازهای مردم بازشناسی نماید. به منظور معرفی معیارهای اصلی و مولفه های محلی و منطقه ای، در ابتدا پژوهشگر ضرورت پژوهش در ایران را بیان ساخته و به معرفی ادبیات موجود سبز راه ها در غرب پرداخته تانشان دهد فاصله ای عمیق بین مفهوم سبز راه ها در غرب از یک سو و کشور های خاور میانه به شکل عام و ایران به شکل خاص از سوی دیگر وجود دارد . بنابر این، این پژوهش بر یک زمینه ایرانی تمرکز یافته و به شناسایی جنبه های کلی تاثیر گذار بر برنامه ریزی سبز راه ها در غرب ایران شامل ریخت شناسی زمین، ویژگی های فیزیکی، فضایی ، فرهنگی ، اجتماعی وایدئولوژیک به عنوان مقولاتی اصلی در هر برنامه ریزی سبز راه در این منطقه می پردازد. در این مقاله نگارنده مترصد تمرکز بر شناسایی معیارهای برنامه ریزی سبز راه ها در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی غرب ایران به منظور فراهم سازی بستر مناسب برای فعالیت های تفریحی مردم در مناطق حومه شهری در تعطیلات آخر هفته است. لذا پژوهشکر در تلاش است برنامه ریزی منظر مناسبی جهت مهیا ساختن اوقات مفرح برای خانواده های ایرانی بر مبنای آگاهی های زیست محیطی و به طور همزمان حفظ منابع طبیعی و مناظر ارزشمند با استفاده از خط مشی های زیست محیطی ارائه نماید. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،نگرش کیفی و روش تحلیلی – توصیفی برای این پژوهش برگزیده شده است. در نهایت ، پژوهشگر بر اساس ملاحظات منطقه ای در غرب ایران هشت معیار برای برنامه ریزی سبز راه ها در این منطقه ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction on Greenway Planning Criteria in the Suburban Mountainous Regions in the West of Iran

نویسنده [English]

  • Amin Rastandeh
Department of Landscape Architecture, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This paper investigates basic and fundamental criteria concerning greenway planning in the mountainous regions in West of Iran to suggest a special re-organization pattern for the outskirts, suburban, and natural areas of nearby urban settlements based on the local context. The paper makes an effort to represent the most important factors in a special suburban-mountainous greenway which may be appropriate in relationship with local cultures, history, and people's essential needs. To introduce the related fundamental criteria, and local and regional factors, the author demonstrates the necessity of such research in Iran and presents a brief literature review about the greenway movement in the West. This indicates that there is a great gap between research on greenways in the West and Middle Eastern countries in general, and in Iran in particular. As a result, the research focuses on an Iranian context and identifies general characteristics of the geo-morphological, physical, spatial, social, cultural, and ideological categories in the West of the country. In the present paper, the author will focus on mountainous and semi-mountainous regions in Iran to suggest the most important and essential greenway planning criteria for people's recreation in suburban areas at weekends. To present an appropriate answer, the author attempts to pose suitable environmental planning to prepare an active and pleasant time for families based on environmental awareness and, at the same time, to conserve natural resources and valuable landscapes by means of environmentally attractive approaches. To achieve the main research targets, the qualitative attitude and descriptive-analytic methods were the selected research strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: greenway planning
  • mountainous regions
  • landscape patterns
  • suburban areas
  • west of Iran