بررسی کیفیت آب رودخانه قشلاق با استفاده از شاخص های کیفی آب

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 گروه آلاینده های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اطلاعات کافی و آگاهی از کیفیت منابع آب در حفظ این منابع و همچنین در برنامه ریزی ها و مدیریت منابع آب بسیار حائز اهمیت است . یکی از روش های مهندسی و به دور از پیچیدگی های ریاضی و آماری که می تواند شرایط کیفی آب را بازگو نماید استفاده از شاخص های کیفی آب است تحلیل و تفسیر انواع پارامتر های مورد اندازه گیری در طول محدوده مورد مطالعه از رودخانه یکی از مهم ترین قسمت های طرح های پایش کیفی رودخانه یا طرح های جامع کاهش آلودگی رودخانه می باشد. با استفاده از شاخص های کیفی حجم زیاد اطلاعات نمونه برداری شده ازاندازه گیری های کیفی آب به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل می شود که این عدد در یک مقیاس درجه بندی شده دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شده ای است . این تحقیق بر اساس نتایج اندازه گیری شده در 18 ایستگاه در طول رودخانه قشلاق در استان کردستان می باشد که به صورت جداگانه با استفاده از دو شاخص کیفی NSF برای مصارف عمومی آب رودخانه و شاخص بریتیش کلمبیا برای مصارف شرب و کشاورزی صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این شاخص ها آب رودخانه برای مصارف کشاورزی در ایستگاه خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به رودخانه دارای بدترین کیفیت می باشد که ایستگاه های پایین دست خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد این وضعیت کیفی تا پایین دست خروجی کشتارگاه مرغ پر به داخل رودخانه ، که با توجه به قدرت خود پالایی رودخانه کیفیت قابل قبولی حاصل می گردد ادامه دارد برای مصرف شرب نیز اکثر ایستگاه ها دارای شرایط مناسب بوده و ایستگاه های دره کوله و پایین دست شاخه فرعی سو در شرایط مرزی می باشند. نتایج نشان دهنده میزان اثر گذاری بالای منابع آلاینده شهری اعم از ورد فاضلاب شهری و ورود نهر شیرابه مدفن زباله شهری بر کیفیت رودخانه در بازه های پل قشلاق تا شاخه فرعی سو می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Quality Assessment of Gheshlagh River Using Water Quality Indices

نویسندگان [English]

 • Babak Jafari Salim 1
 • Gholamreza Nabi Bidhendi 1
 • Amir Salemi 2
 • Masoud Taheryioun 1
 • Mojtaba Ardestani 1
1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Department of Environmental Pollutant, Environmental Sciences Research Institute, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Comprehensive information and knowledge about the quality of water resources plays a very important role in preservation plans for water resource management. One of the engineering methods used to assess river water quality conditions without mathematical and statistical complexity is water quality indices. In this method, different water quality parameters are analyzed and interpreted in a river water quality assessment study. It is one of the most important parts of river quality monitoring plans in which the qualitative indices are converted to a single and dimensionless number. Water quality classification is undertaken on the basis of the value of the indices comparing with a predefined rated scale. In this study, a monitoring plan is achieved for the 18 stations located along with Gheshalgh River in Kurdistan province in Iran. Water quality assessment has been conducted using two NSF quality indices of general water use and the British Columbia index for drinking and agricultural consumption. Based on the results obtained from these indices, water of this river has the worst quality due to agricultural use downstream of the wastewater treatment plant of Sanandaj city. Its condition is degraded up to the discharge point of Morghe Par slaughterhouse due to the assimilation capacity of the river. In this location water quality is acceptable for drinking purposes and most of the stations have appropriate conditions except for Dare Kuleh and the downstream station which are on the border. Results indicate that the degree of influence of urban pollutant sources such as entry of urban wastewater and also of a landfill leachate brook is high, especially in the Gheshlagh bridge area up to the tributaries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: water quality index
 • NSF
 • BCWQI
 • wastewater
 • Iran
 • Kurdistan