زنان و آب مدیریت آبخیزداری روستاهای مازندران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

این مقاله حاصل مطالعه ای در باره نقش مرد و زن در آبخیزداری، تبیین اولویت ها و نیازهای روستاییان و از نظر روستایی در باره مشکلات توسعه در آبادی خویش است . ا ین مطالعه در شش روستا از شهرستان های واقع در حوزه آبریز رودخانه های بابل ، تالار و سیاه رود در استان مازندران انجام شده است که نزدیک به 30% از کل جمعیت روستایی این حوزه آبریز را در خود جای داده اند. درهر روستا، پرسشگران که از دانشجویان مازندرانی بودند، حدود 100 پرسشنامه برای پاسخ گویان مذکر و مونث تکمیل کردند تا در کل 600 پرسشنامه حاصل شد. در نتیجه این مطالعه روشن شد که به رغم آن که روستاییان محدوده مطالعه در استانی بالنسبه مرفه زندگی می کنند، درآمد آن ها متوسط و بیسوادی ایشان بالاست . در این محدوده زنان نقش به سزایی در آبخیزداری ایفا می کنند. اما از زمینه های ایجاد درآمد بهره گویی کامل نشده است . دراین محدوده زنبورداری می شود اما رواج ندارد. محصولات جنگلی رانیز کمتر می فروشند. از نظر مالی ، اغلب پاسخ گویان وامی به مبلغ کمتر از 5 میلیون ریال را ترجیح می دهند و نخستین اولویت ایشان برای دریافت تسهیلات ایجاد درآمد و شغل است . در پاسخ به مشکلاتی که فراروی توسعه روستا قرار دارد ، روستاییان آگاهی چشمگیری از مسائل زیست محیطی واجتماعی همچون نابرابری جنسی از خود نشان دادند. بر این اساس توصیه هایی برای مداخله سنجیده درآمد در محدوده مطالعه ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Water Watershed Management in Mazandaran Rural Areas

نویسنده [English]

  • Farzin Fardanesh
Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Studies, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study focuses on the role of men and women in watershed management. It triec-to clarify of the priorities and needs of the rural population as well as how the rural population perceives the problems in development of their village. Five counties in Mazandaran Province were studied. These are located in the Bobol, Talar and Siah Rivers watershed. Six most populated villages were selected for survey, each representing a county. Close to 30% of the total rural population lives in these six villages. Some 100 questionnaires were filled for both male and female respondents in each selected village to yield a total of 600 questionnaires by a survey team who were native students of Mazandaran Province. The study has revealed that, despite being in a fairly developed part of the country, the rural population in the study area has a moderate income and a high rate of illiteracy. In this area, women play a significant role in watershed management. Income generating possibilities in this area are not fully exploited. For example, beekeeping is practiced but is not widespread and forest products are seldom sold. On average most respondents would prefer a loan of less than Rls 5 million. Many respondents preferred monthly installments while others preferred annual or semi-annual installments, probably due to the agrarian economy. As a first priority for receiving financial assistance, most of the respondents mentioned ways to generating more income and creation of employment opportunities. Some 52% of priorities were related to living expenditure, About 31% mentioned expanding existing buildings as a priority. Asked about the problems they perceived to be challenges in development of their village, the villagers demonstrated a remarkable awareness of environmental concerns as well as social problems such as gender inequalities. Certain precautions can be accordingly made for a more effective intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: watershed management
  • needs assessment
  • women’s participation