نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اسلام شهر در جنوب شهر تهران قرار دارد که از شمال به تهران ، از شرق به شهرستان ری ، از ناحیه جنوب به رباط کریم و از غرب به شهرستان شهریار محدود می گردد. مهم ترین رودخانه ای که از کرانه غربی شهر عبور می کند، رودخانه کرج نام دارد که پر آب ترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز است که در 40 کیلومتری غرب تهران از خرسنگ کوه سرچشمه می گیرد و در مسیر خود در دشت اسلام شهر به نام های سایه آب یا سیاب، شاطره و سالور نیز خوانده می شود. به منظور تعیین میزان آلودگی آب این رودخانه و زمین های اطراف تعداد 29 نمونه از آب رودخانه ، خاک و گیاهان کنار آن در 4 نقطه اوایل ، داخل و خارج شهرک چهاردانگه در مجاورات اسلام شهر در اواخر فصل بهار که آب رودخانه بیشترین آلودگی را دارد، برداشت گردید . نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیمی دانشگاه شهید بهشتی بوسیله دستگاه جذب اتمی برای عناصر Cu, Pb, Zn, Mg, Na, K, Ca, Cd, Co, Ni, Cr, و ترکیبات HCO3-, CO3-2,-،, Cl-, SO4- 2 اندازه گیری شدند. مقادیر عناصر Ag, Hg, As کمتر از حد حساسیت دستگاه بود و اندازه گیری نشد بررسی نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر فعالیت های مختلف خانگی ، صنعتی و کشاورزی در مسیر رودخانه باعث آلودگی آن از نظر عناصر فلزات سنگین وعنصر خطرناک سلنیوم وکادمیوم شده است . میزان آلودگی رسوبات حاشیه رودخانه برای سلنیوم 174 برابر و برای کادمیوم 220 برابر میانگین پوسته بالائی زمین است . چنین آلودگی برای رودخانه مجاور اسلام شهر با 15 سال سابقه توسعه شهری بسیار خطرناک به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها