نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

چکیده

مدیریت سایت های اکوتوریسم نه تنها موضوع بسیار مهمی برای سازمان محیط زیست محیطی است ، بلکه برای بسیاری از دولت های جهان نیز بسیار با اهمیت می باشد. این موضوع ناشی از مفهوم ، پایداری ، زیست محیطی و پایداری اقتصادی نشات می گیرد. از آنجا که مدیریت موفق اکوتوریسم باعث ایجاد شرایط لازم توسعه پایدار برا ی محیط زیست و اقتصاد در سطح ملی ، منطقه ای و در سطح خرد و کلان می شود. لذا این مقاله روش های مختلف مدیریت را در این حوزه مورد مطالعه قرا رمی دهد و بهترین روش قابل دسترسی را برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران شناسایی می نماید. همچنین اینجا می تواند نقطه شروعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیشرفته در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها