ناخودآگاه جمعی و پهنه های زمانی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه معماری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تبریز

چکیده

مطابق تئوری ادراک بوم شناختی « گیبسون » جهان مادی متشکل از پهنه های گوناگونی است که یکی دیگری را پوشانده و مخفی می دارد وتنها هنگامی ادراک این پهنه ها میسر است که شخص ملزم به حرکت در محیط باشد. نگارنده این پهنه ها را « پهنه های فضایی » محیط مینامد. ا ز آنجا که هیچ حرکتی بدون گذشت زمان برای انسان امکان پذیر نمی باشد و با توجه به ارتباط نزدیک بین مفهوم های مکان و زمان در علوم جدید به گونه ای که زمان را به عنوان بعد چهارم فضای سه بعدی در نظر می گیرند.این نکته به ذهن خطور می کند که اگر شخص در محیط ، ساکن (بدون حرکت) ولی ناظر گذشت زمان باشد ، نیز پهنه های متفاوتی از محیط را درک خواهد کرد که می توان آن ها را « پهنه های زمانی » یک محیط نامید ارتباط نزدیکی بین « ناخودآگاه جمعی » یونگ و پهنه های زمانی که مشابهت بسیار زیادی به پهنه های فضایی دارند احساس می شود این پژوهش نشان می دهد که ناخودآگاه جمعی توانایی حرکت آزادانه در پهنه های فضایی و زمانی را دارد، می پردازد نگارنده در مقاله حاضر به مفهوم پهنه های فضایی ، پهنه های زمانی و ترکیب این دو با رویکرد تجربی دست می یازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Collective Unconscious and Chronological Areas

نویسندگان [English]

  • Azita Belali Oskui 1
  • Mohammad Ali Keynejad 2
1 Department of Architecture, Faculty of Human Science, Tabriz University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Tabriz University
چکیده [English]

According to Gibson's ecological perceptiontheory, the physical universe is made up of various areas each of which covers and hides the other one and it is only possible to perceive these areas at the time when one is obliged to move around in the environment. The author calls these areas spatial areas of the environment. Since no human movement is possible without the passing of time and, given the close relationship between time and place conceptions in modern science whereby time is regarded as the fourth dimension of 3-dimensional space, it is conceived that if one is still (i.e. not moving) but observes the passing of time one will understand different areas of environment that we call the chronological areasof an environment. A close relationship is perceived between the Jung unconscious and chronological areas that have given great simulation to spatial areas. This research indicates that the unconscious has the ability of free movement in spatial and chronological areas. In this article, the author aims to explain the conceptions of spatial areas, chronological areas and a combination of these using an experimental approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Unconscious
  • Spatial areas
  • Chronological areas
  • Gibson's ‘ecological Perception’ theory