بررسی پلی مرفیسم ژن کیتیناز در چند رقم برنج ایرانی با استفاده از روش RFLP-PBR

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 بخش ژنومیک، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج،

3 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی

چکیده

بیماری زنگ برگ در برنج یک بیماری قارچی عمده است که توسط Rhizoctonia solani پدید می آید.تحقیق حاضر برای شناسایی تنوع ژن کیتیناز در 19 رقم برنج ایرانی و با استفاده از روش RFLP-PBR و آنزیم های محدود کننده SacI ،aq-I ،RsaI و Ava-I انجام گرفته است . هضم ژن RICCH- 3 توسط آنزیم های اختصاصی RsaI و TaqI باندهای یکسانی را در تمامی ارقام برنج مطالعه شده پدید آورد در حالی که هضم ژن RICCH- 1 وجود پلی مرفیسم را در دو رقم 1205 و 1206 نشان داد. از طرفی هضم ژن RICCH- 2 باندهای پلی مورف در ارقام 665 و667 بوجود آورد. ارقام مطالعه شده هیچ تنوعی را برای جایگاه های AvaI و SacI نشان ندادند . بطور کلی تعداد 13 باند از هضم آنزیم های RsaI و TaqI در ارقام برنج بدست آمد که از این میان تعداد 4 باند در تمامی ارقام مشترک بودند. یک باند اختصاصی در رمق 326 وجود داشت در حالی که 4 باند درتمامی ارقام بجز رقم 326 مشاهده شدند. نتایج بدست آمده احتمال وقوع حذف درون ژنی RICCH- 1 و نیز مضاعف شدگی درون ژنی RICCH-2 را نشان می دهند . گروه بندی ارقام برنج بر اساس باندهای حاصل از RFLP ارتباطی را با محل جغرافیایی ارقام نشان نداد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chitinase Polymorphism in Some Iranian Rice (Oriza Saiva L.) Cultivars using RFLP-PBR

نویسندگان [English]

  • Masoud Sheidai 1
  • Nastaran Heydari 2
1 Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C. Tehran.
2 Department of Genomics, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Sheath blight disease, caused by Rhizoctonia solani, is a major fungal disease of rice, occurring mostly in Asian rice. The present study was performed to identify the chitinase polymorphism in 19 Iranian rice cultivars by using RFLP-PBR, with Rsa I, Taq I, Sac I and Ava I restriction enzymes. Digestion of the chitinase gene RICCH-3 by its specific digesting enzymes, i.e. RsaI and TaqI, produced a uniform banding pattern in all the rice cultivars studied. However RICCH-1 digestion showed banding pattern polymorphism in the two cultivars 1205 and 1206 and digestion of RICCH-2 showed banding pattern polymorphism in the cultivars 665 and 667. The cultivars studied showed no polymorphism for the sites of the AvaI and SacI enzymes. In total, 13 bands were obtained by the digesting action of RsaI and TaqI enzymes among 19 rice cultivars studied, 4 bands were common in all the cultivars while one unique band was observed in the cultivar 326. There were 4 other bands present in all other cultivars but missing in the cultivar 326, making this cultivar significantly different from the other rice cultivars studied. Data obtained suggested the possible occurrence of intra-geneic deletion in the RICCH-1 site and intra-genic duplication in RICCH-2 site. Grouping of the rice cultivars on the basis of the RFLP bands obtained did not correlate with their geographical regions of cultivation. This is the first report on chitinase polymorphism in Iranian rice cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: chitinase
  • Iran
  • RFLP
  • rice