نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی

چکیده

بیماری زنگ برگ در برنج یک بیماری قارچی عمده است که توسط Rhizoctonia solani پدید می آید.تحقیق حاضر برای شناسایی تنوع ژن کیتیناز در 19 رقم برنج ایرانی و با استفاده از روش RFLP-PBR و آنزیم های محدود کننده SacI ،aq-I ،RsaI و Ava-I انجام گرفته است . هضم ژن RICCH- 3 توسط آنزیم های اختصاصی RsaI و TaqI باندهای یکسانی را در تمامی ارقام برنج مطالعه شده پدید آورد در حالی که هضم ژن RICCH- 1 وجود پلی مرفیسم را در دو رقم 1205 و 1206 نشان داد. از طرفی هضم ژن RICCH- 2 باندهای پلی مورف در ارقام 665 و667 بوجود آورد. ارقام مطالعه شده هیچ تنوعی را برای جایگاه های AvaI و SacI نشان ندادند . بطور کلی تعداد 13 باند از هضم آنزیم های RsaI و TaqI در ارقام برنج بدست آمد که از این میان تعداد 4 باند در تمامی ارقام مشترک بودند. یک باند اختصاصی در رمق 326 وجود داشت در حالی که 4 باند درتمامی ارقام بجز رقم 326 مشاهده شدند. نتایج بدست آمده احتمال وقوع حذف درون ژنی RICCH- 1 و نیز مضاعف شدگی درون ژنی RICCH-2 را نشان می دهند . گروه بندی ارقام برنج بر اساس باندهای حاصل از RFLP ارتباطی را با محل جغرافیایی ارقام نشان نداد

کلیدواژه‌ها