نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در سالیان اخیر، توجه بیشتر به معیارهای زیست محیطی در برنامه ریزی های کلان مملکتی ایجاد یک نگرش علمی جهت دفع زیست محیطی زائدات خطرناک از طریق انتخاب محل های مناسب دفن این مواد را به دنبال داشته است. در این مطالعه با در نظر گرفتن ملاحظات زمین شناسی ، فنی و اقتصادی – اجتماعی در کنار مقررات زیست محیطی ایران روشی کارآمد جهت مکانیابی مناسب محل دفن زائدات خطرناک ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی GIS و اولویت دهی سایت های منتخب شده ، نسبت به غربال گری مکان های مناسب دفن زائدات در سطح یک منطقه وسیع اقدام شده است. روش مورد استفاده در این مقاله ، نشان میدهد که چگونه معیارهای تاثیر گذار نظیر زمین شناسی ، توپوگرافی ، کاربری اراضی ، اقلیم منطقه ای ، آب های سطحی و زیرزمینی ، قابلیت دسترسی منطقه و سایر فاکتورها می تواند جهت لایه بندی کلی ناحیه وسیع مورد مطالعه مورد استفاده قرارگیرد. جهت الویت دهی مکان های کاندید شده در این مطالعه از روشی ترکیبی بر پایه روش های MPCA ،DRASTIC و ویژگی های منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. روش ارائه شده در این مقاله جهت مکانیابی محلهای مناسب دفن زائدات خطرناک نیروگاه شهید رجایی قزوین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سایت شماره 1 در منطقه آبیک در مجاورت نیروگاه شهید رجایی بیشترین امتیاز را در میان 17 سایت انتخاب شده در سطح منطقه دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها