مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

2 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی؛ گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

5 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول

6 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

7 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی؛ گروه زراعت، دانشکده کشاورزی/، دانشگاه فردوسی مشهد

8 گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابه طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مقاومت علف های هرز به علف کش ها در کشورهای مختلف جهان به مهم ترین موضوع تحقیقاتی در بخش علف های هرز تبدیل شده است. به منظور بررسی مقاومت علف های هرز یولاف وحشی Avena ludoviciana ، فالاریس Phalaris minor P.paradoxa & brachistachis و چچم (Lolium rigidum در مزارع گندم در استان های فارس ، خوزستان وگلستان و ایلام نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) از گروه بازدارنده ACCase خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات، 6 آزمایش گلخانه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. این 6 آزمایش ها بر روی 19 توده یولاف وحشی (شامل 15 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) ، 14 توده فالاریس (شامل 10 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) و 9 توده چچم(شامل 8 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) از استان فارس ، 4 توده یولاف وحشی از استان لرستان ( شامل 3 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) 17 توده فالاریس از استان خوزستان ( شامل 16 توده مقاوم و 1 توده حساس ) و 12 توده فالاریس از استان گلستان ( شامل 11 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) انجام شد. کلیه آزمایش ها به طور جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. ضمنا برای هر گلدان سم پاشی شده یک گلدان شاهد بدون سم پاشی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 30 روز پس از سم پاشی درصد تعداد علف هرز و درصد وزن خشک تک بوته علف های هرز باقیمانده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاش محاسه بدش و توده ای به عنوان توده مقاوم در نظر گرفته شد که حداقل 80% تعداد و 50% وزن خشک خود را نسبت به شاهد بدون سمپاشی حفظ کرد. بر این اساس در استان فارس 4 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس ، 6 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم یولاف وحشی و 5 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم چچم تشخیص داده شد. در استان ایلام مقاومت 2 توده یولاف وحشی قطعی گردید. در استان خوزستان 3 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس و در استان گلستان نیز 11 توده فالاریس مشکوک به مقاومت شناخته شدند. در مجموع در این آزمایش 75 توده شامل 63 توده مشکوک به مقاومت و 12 توده حساس مورد آزمایش قرار گرفت از 63 توده مشکوک به مقاومت (37 توده فالاریس ، 18 توده یولاف وحشی و 8 توده چچم) 28 توده کاملا مقاوم (شامل 12 توده فالاریس ، 11 توده یولاف وحشی و 5 توده چچم) و 10 توده احتمالا مقاوم (شامل 4 توده فالاریس ، 3 توده یولاف وحشی و 3 توده چچم) شناخته شد. به عبارتی از کل توده های مشکوک به مقاومت مورد آزمایش حدود 60% (44% مقاوم و 16% احتمالا مقاوم ) مقاوم و احتمالا مقاوم تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Resistance of Problematic Grass Weed Species to Clodinafop Propargyl in Wheat in Iran

نویسندگان [English]

 • Eskandar Zand 1
 • Fatemeh Bena Kashani 1
 • Saeid Soufizadeh 2
 • Meysam Ebrahimi 3
 • Mohammad Minbashi 1
 • Fatemeh Dastaran 1
 • Maryam Poorbayge 1
 • Mohammd Jamali 4
 • Azar Maknali 5
 • Masoumeh Younesabadi 6
 • Reza Deihimfard 7
 • Somayyeh Forouzesh 8
1 Department of Weed Research, Iranian Research Institute for Plant Protection, Tehran, Iran.
2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti Universit, Tehran, Iran، Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Tehran, Iran.
4 Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, Fars, Iran.
5 Safiabad Agricultural and Natural Resources Research Center, Dezfoul, Iran.
6 Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Golestan, Iran.
7 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
8 Department of Agronomy, Agricultural and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

To evaluate the resistance of wild oat (Avena ludoviciana), annual ryegrass (Lolium rigidum) and littleseed canarygrass (Phalaris spp.) in wheat fields of Fars, Khouzestan, Golestan and Ilam Provinces of Iran to clodinafop-propargyl herbicide from ACCase inhibitors of aryloxyphenoxy propionate classes, 6 separate indoor experiments were conducted in the greenhouses of the Department of Weed Research in the Iranian Research Institute for Plant Protection. The experiments were conducted by using 19 populations of wild oat (including 15 questionably resistant populations and 4 susceptible populations), 14 littleseed canarygrass populations (including 10 suspected-resistant populations and 4 susceptible populations) and 9 annual ryegrass populations (including 8 questionably resistant populations and 1 susceptible mass) from Fars Province, 4 populations of wild oat (including 3 questionably resistant populations and 1 susceptible mass) from Lorestan Province, 17 littleseed canarygrass populations (including 16 probably resistant populations and 1 susceptible mass) from Khouzestan Province, and 12 littleseed canarygrass populations (including 11 questionably resistant populations and 1 susceptible mass) from Golestan Province. All the experiments were conducted separately in the form of a Randomized Complete Block Design (RCBD). A pot under no-herbicide application was also included as control. The remaining weeds number and dry weight percentage were calculated 30 days after herbicide application, and were then compared with their relative figures before herbicide application. A mass was recognized resistant only if it retained 80% of its number and 50% of its dry weight, in comparisonto the control. On this basis, 4 resistant and 2 questionably resistant littleseed canarygrass populations, 6 resistant and 3 questionably resistant wild oat populations and 5 resistant and 3 questionably resistant Annual Ryegrass populations were identified in Fars Province. In Ilam Province, 2 resistant wild oat populations were identified. Overall, in this experiment 75 populations including 63 questionably resistant and 12 susceptible populations were evaluated. Amongst the 63 questionably resistant populations (including 37 littleseed canarygrass, 18 wild oat and 8 annual ryegrass populations), 28 totally resistant populations (including 12 littleseed canarygrass, 11 wild oat and 8 annual ryegrass populations) and 10 probably resistant (consisting of 4 littleseed canarygrass populations, 3 wild oat populations and 3 annual ryegrass populations) were detected. In other words, approximately 60% (44% resistant and 16% probably resistant) of all evaluated questionably resistant populations were identified as resistant and probably resistant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: annual ryegrass
 • resistance
 • wild oat
 • wheat