نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

امروزه مقاومت علف های هرز به علف کش ها در کشورهای مختلف جهان به مهم ترین موضوع تحقیقاتی در بخش علف های هرز تبدیل شده است. به منظور بررسی مقاومت علف های هرز یولاف وحشی Avena ludoviciana ، فالاریس Phalaris minor P.paradoxa & brachistachis و چچم (Lolium rigidum در مزارع گندم در استان های فارس ، خوزستان وگلستان و ایلام نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) از گروه بازدارنده ACCase خانواده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات، 6 آزمایش گلخانه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد. این 6 آزمایش ها بر روی 19 توده یولاف وحشی (شامل 15 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) ، 14 توده فالاریس (شامل 10 توده مشکوک به مقاومت و 4 توده حساس ) و 9 توده چچم(شامل 8 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) از استان فارس ، 4 توده یولاف وحشی از استان لرستان ( شامل 3 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) 17 توده فالاریس از استان خوزستان ( شامل 16 توده مقاوم و 1 توده حساس ) و 12 توده فالاریس از استان گلستان ( شامل 11 توده مشکوک به مقاومت و 1 توده حساس ) انجام شد. کلیه آزمایش ها به طور جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. ضمنا برای هر گلدان سم پاشی شده یک گلدان شاهد بدون سم پاشی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 30 روز پس از سم پاشی درصد تعداد علف هرز و درصد وزن خشک تک بوته علف های هرز باقیمانده در بعد از سمپاشی نسبت به قبل از سمپاش محاسه بدش و توده ای به عنوان توده مقاوم در نظر گرفته شد که حداقل 80% تعداد و 50% وزن خشک خود را نسبت به شاهد بدون سمپاشی حفظ کرد. بر این اساس در استان فارس 4 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس ، 6 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم یولاف وحشی و 5 توده مقاوم و 3 توده احتمالا مقاوم چچم تشخیص داده شد. در استان ایلام مقاومت 2 توده یولاف وحشی قطعی گردید. در استان خوزستان 3 توده مقاوم و 2 توده احتمالا مقاوم فالاریس و در استان گلستان نیز 11 توده فالاریس مشکوک به مقاومت شناخته شدند. در مجموع در این آزمایش 75 توده شامل 63 توده مشکوک به مقاومت و 12 توده حساس مورد آزمایش قرار گرفت از 63 توده مشکوک به مقاومت (37 توده فالاریس ، 18 توده یولاف وحشی و 8 توده چچم) 28 توده کاملا مقاوم (شامل 12 توده فالاریس ، 11 توده یولاف وحشی و 5 توده چچم) و 10 توده احتمالا مقاوم (شامل 4 توده فالاریس ، 3 توده یولاف وحشی و 3 توده چچم) شناخته شد. به عبارتی از کل توده های مشکوک به مقاومت مورد آزمایش حدود 60% (44% مقاوم و 16% احتمالا مقاوم ) مقاوم و احتمالا مقاوم تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها