نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 سازمان نقشه برداری ککشور

3 سازمان نقشه برداری کشور

چکیده

در این تحقیق چگونگی به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقیاس با استفاده ازتصاویر سنجنده آیکونوس IKONOS مطرح می گردد. یک فریم کامل تصویر سنجنده مذکور که بخش بزرگی از شهر ا رومیه را پوشش می دهد به همراه عکس های هوایی (مقیاس 5000: 1)و نقشه های رقومی (2000: 1) همان منطقه به عنوان داده های وروردی مورد استفاده قرار گرفته است . هدف اصلی ما بهره گیری از قابلیت های دقیق مکانی باند پانکروماتیک، طیفی باندهای چند طیفی و کارایی طیفی – مکانی این دو به طور همزمان در تصویر ترکیبی است. در همین راستا تصحیح هندسی، ادغام تصاویر ، استخراج محتوی اطلاعاتی تصاویر، تشخیص تغییرات و بالاخره اعمال تغییرات استخراج شده در نقشه های موجود مباحث عمده این تحقیق هستند. تصحیح هندسی تصاویر با کمک مدل های پلی نومیال، رشنال و توابع RPC مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش مذکور مدل رشنال با ضریب سوم بهترین نتیجه را ارائه داده است . نکته قابل توجهی که در بکارگیری مدلRPC مشاهده گردید این بوده است که بدون بکار گیری نقاط کنترل زمینی دقت این مدل با 15 متر خطا همراه بود، ولی با بکارگیری تنها یک نقطه کنترل این مقدارخطا به 70 سانتیمتر کاهش یافت. نهایتا مدلی که بهترین نتایج را ارائه داده بود برای تولید تصاویر تصحیح شده پانکروماتیک و چند طیفی بکار گرفته شد. در بخش استخراج اطلاعات از تصاویر روش های تفسیر چشمی ، پیکسل – مبنا و فازی مورد استفاده قرارگرفتند. ویرایش و بررسی دقت اطلاعات استخراج شده با کمک عکس های هوایی و نقشه های رقومی موجود به انجام رسید. برای روش تفسیر چشمی تحلیل تصاویر و در روش های طبقه بندی نظارت شده و فازی نمونه های آموزشی کارایی مفیدی داشتند. نمونه های آموزشی برای تفسیر و نامگذاری کلاس های طبقه بندی نظارت نشده نیز کمک موثری ایفا کردند . برای مرحله تشخیص تغییرات از دو روش مقایسه نقشه های موجود با اطلاعات و کتوری استخراج شده و مطابقت نقشه های موجود با تصویر آیکونوس کمک گرفته شد. در مرحله آخر محتوای اطلاعاتی تصاویر آیکونوس با طبقات عوارض موجود در نقشه های 2000: 1و 1:5000 مقابله گردید اغلب طبقات عوارض نقشه های 1:5000 و گروه محدودی از عوارض نقشه های 1:2000 با کمک محتوی اطلاعاتی تصاویر آیکونوس قابل تشخیص و شناسایی بودند. بنابر این نتیجه گرفته شد که تصاویر آیکونوس برای به هنگام سازی نقشه های 1:5000 مناسب ولی برای نقشه های 1:2000 مواجه با نارسایی عمده می باشند.

کلیدواژه‌ها