نوع مقاله : مقاله کوتاه

چکیده

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد. این اصل در اسناد و آراء داوری و دادگستری بین المللی موردتاییدو شناسایی قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی مختصر اصل فوق در اسناد و آراء بین الملی می پردازد.

کلیدواژه‌ها