نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از مهم ترین سیگنال های هواشناسی که در مقیاس جهانی بر پارامترهای آب وهوایی در اغلب مناطق کره زمین تاثیر می گذارد، پدیده ENSO یا النینو- نوسانات جنوبی است . تغییرات الگوی وقوع این پدیده باعث بوجود آمدن تغییرات دراز مدت و معنی داری در وضعیت بارندگی و دمای کره زمین شده است در این پژوهش به منظور بررسی میزان ارتباط تغییر اقلیم یا پدیده ENSO و ارتباط آن با تغییرات پارامترهای آب وهوایی ابتدا با استفاده از رابطه همبستگی سالانه و فصلی شاخص نوسانات جنوبی SOI با داده های بارندگی دما به دست آمده و سپس به منظور مطالعه دقیق تر نحوه تاثیر پدیده ENSO بر نحوه تغییرات دمای مناطق مختلف استان خراسان نقشه های پهنه بندی مربوطه ترسیم شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت بارندگی و دمای کلیه مناطق استان ( به ویژه نوار مرکزی و تا حدودی شمالی ) نسبت به پدیده ENSO واکنش معنی داری نشان می دهند بعبارت دیگر میانگین ضرایب همبستگی بارندگی و دما با مقادیر SOI به طور سالانه و فصلی منفی است یعنی با افزایش مقادیر SOI، مقادیر بارندگی و دما در سطح استان خراسان در فصول و سال های مختلف کاهش می یابد. با توجه به افزایش بارندگی و دمای مناطق مختلف ا ستان ( به طور فصلی و سالانه) در زمان فعالیت فاز منفی ENSO در اثر تغییرات اقلیمی در سطح جهان مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها