بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2 موسسه تحقیقات خاک و آب

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

5 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ذرت (Zea mays L..) یکی از مهم ترین گیاهانی است که زراعت آن در کشور رو به توسعه است. این پژوهش مزرعه ای به منظور بررسی جنبه های اگرواکولوژیک کاربرد کودهای زیستی (بیولوژیک) از نوع باکتری های ترغیب کننده رشد گیاهPlant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) شامل : Azotobacter Azospirillum , Azospirillum lipoferum , chrococcoom brasilense و Pseudomonas fluorescens بر سبز کردن گیاهچه، فنولوژی ( زیستگردی) ، عملکرد علوفه سیلویی ، عملکرد دانه ، تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی های مرتبط دورگ های دیررس ذرت SC 700, SC 704 و یک دورگ امید بخش آن (B73* K18) با هدف تعیین مناسبترین دورگ و موثرترین تلفیق باکتریایی ، در طی سال های 83 و 84 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذرهای دورگ ها با تک تک باکتری ها و با تلفیق دو به دو و مجموع باکتری های PGPR و عدم تلقیح به عنوان تیمار شاهد بودند .نتایج بدست آمده مشخص کرد که کاربرد PGPR موجب افزایش درصد سبز کردن نهایی گیاهچه، سرعت سبز کردن گیاهچه، درجه روزهای دوره پر شدن دانه ، کاهش درجه روزهای سبز کردن گیاهچه و رشد رویشی ، افزایش عملکرد علوفه سیلویی درهکتار، وزن تر بوته ، عملکرد دانه هر بوته و در هکتار، کل وزن خشک بوته (زیست توده) و دانه و شاخص برداشت گردید. همچنین نتایج نشان داد که مناسب ترین دورگ ذرت در رابطه با تولید دانه ، دورگSC700 و تولید علوفه سیلویی دورگ SC704 بود. موثرترین PGPR در مورد تولید ذرت در سیستم کشاورزی پایدار تلقیح مایه تلفیق تمامی این باکتری ها بود. بنابر این کاربرد کودهای زیستی PGPR در زراعت ذرت می تواند در افزایش تولید و عملکرد و در نتیجه توسعه این زراعت نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Plant Growth Promoting Rhizobacteria(PGPR) Biofertilizers Application in Maize(Zea mays L.) Cultivation by Adequate Input

نویسندگان [English]

 • Aidin Hamidi 1
 • Ahmad Asgharzadeh 2
 • ajab Chokan 3
 • Majid Dehghan Shoar 1
 • Amir Ghalavand 4
 • Mohammad Jafar Malakoty 5
1 Seed and Plant Certification and Registration Institute(SPCRI)
2 Oil Biology Research Department of Soil and Water Research Institute(SWRI)
3 Maize and Forage Plants Research Department of Seed and Plant Improvement Institute(SPII)
4 Department Of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
5 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Maize(Zea mays L.) is one of the most important and fast developing crops in Iran. A study of maize seedling emergence, phenology, dry matter partitioning, harvest index, silage fodder and grain yield was undertaken using plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biofertilizing, including four strains of Azotobacter chroococcum , Azospirillum lipoferum , A. brasilense andPseudomonas fluorescens . Late maturity single cross hybrids, SC704, SC700 and a promising single cross B73×K18 of maize were utilized in this study. Objectives of this study were to identify the most responsive hybrid and the effectiveness of PGPRs. A field experiments were conducted in 2004 and 2005. Treatments included hybrids seeds and a single inoculation by PGPRs and coinoculation by two and all PGPRs inoculants and control with no inoculation. Results revealed that application of PGPR increased final seedling emergence percentage, speed of emergence and grain filling period decreased length of seedling emergence and vegetative growth periods. At the same time PGPRs applications increased silage fodder yield and plant fresh weight and grain yield and grain yield per plant, biomass, grain dry weight and harvest index. These studies illustrated that SC700 and SC704 were the most productive hybrids for grain and fodder production respectively. The most effective PGPRs was the combination of all bacteria inoculants. Therefore, PGPRs applications could play considerable role in increasing yield and consequently development of maize cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
 • seedling emergence
 • phenology
 • dry matter portioning
 • silage fodder and grain yield
 • Maize(Zea mays L.)