بازگردانی جنگل های آبخیز شفارود با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشگاه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس مفهوم های بازگردانی ، مناطقی را که کمتر تحت تاثیر فعالیت های انسان قرار گرفته اند می توا ن با گذرگاه های مناسب به یکدیگر وصل و از این طریق از تخریب بیشتر آنها جلوگیری کرد. این مطالعه به صورت موردی در آبخیز شفارود در استان گیلان انجام شد. در آن گذرگاه ، سیمای سرزمین به عنوان عنصر خطی ، در نظر گرفته شد. هدف این مقاله ارایه روش مناسب برای بازگردانی اکولوژیک مناطق مستعد جنگلی بر پایه مفهوم های اکولوژی سیمای سرزمین است. ابتدا لکه های جنگلی بر مبنای طبیعی یا انسانی بودن آنها طبقه بندی شد و به هر کدام از لکه ها یک کد اختصاص یافت. بعد از آن برای هر لکه بر مبنای نزدیکی به رودخانه و یا دوری از جاده نیز یک کد اختصاص داده شد. سپس جاپاها برمبنای مساحت دسته بندی و لکه های برخوردار از مساحت بالاتر از یک هکتار به عنوان لکه های مناسب جاپا در نظر گرفته شد. از 683 لکه موجود در آبخیز شفارود با مساحت 36200 هکتار، تعداد 56 لکه با مساحت 228 هکتار برای ایجاد گذرگاه مناسب تشخیص داده شد. کل مساحتی که لکه های جنگلی در سیمای سرزمین آبخیز شفارود به عنوان گذرگاه جهت بازگردانی نیاز دارند برابر 62 هکتار به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restoration of Gilan Forest by Using Landscape Ecology ApproachCase Study: (Shafarod Watershed)

نویسندگان [English]

  • Nooshin Khazaei 1
  • Forod Azary Dehkordy 2
1 Department of Environment, Faculty of Environment, Tehran University
2 Department of Environment, Faculty of Environment, Tehran University
چکیده [English]

Restoration is to decrease human impact on ecosystems, and let them to recover. In this method we can connect patches with corridors. Thus, to introduce an ecological restoration we considered shafarod watershed with 39800 ha, that is located in Gilan province. Corridor recognized as a liner element of landscape, which can connect patches. The objective of this research is to introduce a new method for ecological restoration of forest by using landscape ecology approach. At first we classify patches with Forman (1995) on basis of natural or man made. Then each patch on shafarod landscape was classified with, near to river or far from road, and with area, then each patch had one code that tell us the situation of road and river related to each patches. Patches with upper than 1 hectare are suitable for stepping-stone patches. In shafarod watershed among 683 patches with36200ha, 56 patches with 228ha for restoration had been recognized and total area that these patches need to create corridors for restoration is about 62ha. Keywords: restoration, landscape ecology, corridor, stepping-stone, Shafarod

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: restoration
  • landscape ecology
  • corridor
  • stepping-stone
  • Shafarod