نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی

چکیده

شهر صنعیت رشت در استان گیلان یکی از قدیمی ترین شهرهای صنعتی ایران می باشد. پیش از انقلاب و در سال 1353 تاسیس شده است. این شهر صنعتی که بزرگ ترین شهرک صنعتی فعال استان می باشد، در فاصله 18 کیلومتری جنوب غربی شهر رشت قرار دارد. در این مقاله مدیریت پسمانده به عنوان یکی از معضلات آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار دراین مقاله بر اساس مشاهده و تکمیل پرسشنامه های موضوعی در 61 درصد واحدهای فعال صنعتی بوده است. بررسی یافته هانشان می دهد که اکثر صنایع شهر صنعتی مورد مطالعه رویکرد منفعلانه ای نسبت به ملاحظات حفاظت محیط زیست ، جذب کارشناس محیط زیست و مدیریت علمی پسمانده دارند. در این راستا تنها 4/13 درصد از وادحدها دارای کارشناس محیط زیست می باشند، 9/14 درصد از واحدهای صنعتی اقدام به مطالعه پسماندهای خود نموده اند.از این رو 2 واحد توانسته اند به عنوان واحد سبز در سطح استان گیلان انتخاب شوند. گروه های صنایع کانی فلزی و غیر فلزی به ترتیب با 80/26 درصد و 72/20 درصد بیشترین میزان پسماندهای صنعتی و گروه های صنایع فلزی با 19 درصد و نساجی با 23/15 درصد نیز بیشترین میزان وزنی پسماندهای شبه خانگی را در سال تولید می نماین. حدود 54/4 درصد ازواحدها مبادرت به بازیافت پسماندهای خود می نمایندو 20/21 درصد از واحدها بازیافت را به همراه دیگر فعالیت های مدیریتی نظیر کاهش از مبدا، سوزاندن و دفن بهداشتی انجام می دهند. حدود 51/1 درصد از واحدها نیز اقدام به سوزاندن پسماندهای خود مینمایند که هیچ گونه نظارت دقیق بر کنترل آلودگی هوا در آنها وجود ندارد. در مجموع، واحدهای صنعتی مورد مطالعه در شهر صنعتی رشت سالانه 8/3903 تن پسماند صنعتی و 2/217 تن پسماند شبه خانگی تولید می نمایند. طبق نتایج به دست آمده ، با توسعه فعالیت های صنعتی در کارخانه ها و افزایش تعداد پرسنل ، حجم پسماندهای تولیدی در اینده افزایش خواهد یافت تجمع این زایدات در شهر صنعتی باعث ایجاد اثرات ناسازگار محیط زیستی و مصرف بیشتر منابع خواهد شد. با اعمال سیستم جامع مدیریت پسماند در شهر صنعتی رشت، در ضمن کاهش تولید پسماند روند رو به رشد توسعه صنعتی نیز حفظ می گردد.

کلیدواژه‌ها