بررسی امکان استفاده از لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران در کشاورزی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده عمران-محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه دفع مناسب لجن یکی از مشکلات اساسی تصفیه خانه های فاضلاب در همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، محسوب می شود. یکی از گزینه های مطرح دفع لجن، استفاده از آن در زمین های کشاورزی به عنوان کود می باشد. اگر چه لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مواد مغذی ، می تواند برای اصلاح و بهبود خاک استفاده شود، لیکن به دلیل احتمال وجود انواع میکروارگانیزم های بیماری زا ، ممکن است باعث ایجاد انواع بیماری ها در انسان ودام شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفادهاز لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران به عنوان کود در کشاورزی با در نظر گرفتن استاندرادهای معتبر موجود و همچنین بررسی وجود ارتباط احتمالی بین مقدار تخم انگل با کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل، از نظر آماری ( با استفاده از نرم افزار SPSS ) می باشد . در این راستا، سه تصفیه خانه فاضلاب شوش ، شهرک غرب و شهید محلاتی انتخاب شدند و آزمایش های مربوطه در سه فصل پاییز ، زمستان و بهار بر روی نمونه ها انجام شد ونتایج حاصله با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکاEPA مقایسه گردید از آنجائی که فاضلاب های شهری دارای مقادیر کافی نیتروژن ، کربن ، پتاسیم و دیگر مواد مغذی می باشند، لذا در این تحقیق پارامترهای مهم کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل و تخم انگل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که مقادیر میانگین کلیفرم مدفوعی برای سه تصفیه خانه شوش، شهرک غرب و محلاتی به ترتیب ، 102 × 7/3 ، 103 ×9/4 و 104 ×21/1 ( MPN بر گرم جامدات خشک ) می باشد که با توجه به مقررات بخش 503 آئین نامه 40CFR استاندارد EPA ، در کلاس B واقع می شوند. بر این اساس، رعایت محدودیت های مصرف آنها در کشاورزی ( از نظر نوع محصول و زمان برداشت) ضروری است همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه آماری بین مقادیر تخم انگل با کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل موجود درنمونه ها وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر تخم انگل و کلیفرم مدفوعی 989/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Application of Tehran Municipal WWTPs’ Dried Sludge in Agriculture

نویسندگان [English]

  • Golbahar Mirhosseini,
  • Mohammad Reza Alavimoghaddam
  • Reza Maknon
Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Civil- Environment, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Nowadays, sewage sludge disposal is a great concern of wastewater treatment plants in both developed and developing countries. Land application of sewage sludge is still one of the most important disposal options in most countries. Although, land application of sludge allows the nutritional value of treated sludge to be used beneficially in agriculture, but pollutants and pathogenic organisms in sewage sludge can raise the health risk of human and animals. The aims of this study are 1) to investigate the applicability of dried sludge of Tehran WWTP's in agricultural activities according to U.S. EPA 40 CFR Part 503 regulations and, 2) to find a possible statistical relationship between parasite eggs, Fecal Coliform (FC) and Total Coliform (TC).Three wastewater treatment plants including "Shahrak-e-Gharb", "Shoosh and "Mahallati" were chosen in city of Tehran and the samples were collected during three seasons (fall, winter and spring (2006-7)). Parasite eggs, FC and TC of collected samples were examined using standard methods. The results showed that the average amounts of FC for sludge of Shahrak-e-gharb , Shoosh and Mahallati WWTP's were found to be 4.9 ×10 3, 3.7×10 3 and 1.21×10 4 MPN/g.DS, respectively. According to the data, the sludge of all these wastewater treatment plants is classified into Class B of EPA 40 CFR Part 503 regulations. Therefore, direct human exposure to Class B sludge would still pose a significant health risk and application of these sludges is restricted. In addition, strong statistical relationships were found between parasite eggs and Fecal Colifrom of the samples with the Pearson correlation factor of 0.989.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dried sludge. Tehran wastewater treatment plants
  • parasite egg
  • total and fecal coliform
  • EPA standard