نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه دفع مناسب لجن یکی از مشکلات اساسی تصفیه خانه های فاضلاب در همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، محسوب می شود. یکی از گزینه های مطرح دفع لجن، استفاده از آن در زمین های کشاورزی به عنوان کود می باشد. اگر چه لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مواد مغذی ، می تواند برای اصلاح و بهبود خاک استفاده شود، لیکن به دلیل احتمال وجود انواع میکروارگانیزم های بیماری زا ، ممکن است باعث ایجاد انواع بیماری ها در انسان ودام شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفادهاز لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران به عنوان کود در کشاورزی با در نظر گرفتن استاندرادهای معتبر موجود و همچنین بررسی وجود ارتباط احتمالی بین مقدار تخم انگل با کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل، از نظر آماری ( با استفاده از نرم افزار SPSS ) می باشد . در این راستا، سه تصفیه خانه فاضلاب شوش ، شهرک غرب و شهید محلاتی انتخاب شدند و آزمایش های مربوطه در سه فصل پاییز ، زمستان و بهار بر روی نمونه ها انجام شد ونتایج حاصله با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست امریکاEPA مقایسه گردید از آنجائی که فاضلاب های شهری دارای مقادیر کافی نیتروژن ، کربن ، پتاسیم و دیگر مواد مغذی می باشند، لذا در این تحقیق پارامترهای مهم کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل و تخم انگل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که مقادیر میانگین کلیفرم مدفوعی برای سه تصفیه خانه شوش، شهرک غرب و محلاتی به ترتیب ، 102 × 7/3 ، 103 ×9/4 و 104 ×21/1 ( MPN بر گرم جامدات خشک ) می باشد که با توجه به مقررات بخش 503 آئین نامه 40CFR استاندارد EPA ، در کلاس B واقع می شوند. بر این اساس، رعایت محدودیت های مصرف آنها در کشاورزی ( از نظر نوع محصول و زمان برداشت) ضروری است همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه آماری بین مقادیر تخم انگل با کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل موجود درنمونه ها وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر تخم انگل و کلیفرم مدفوعی 989/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها