نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

2 اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤیط زیست استان بوشهر

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم منطقه حفاظت شده مند بوشهر به انجام رسید. بدین منظور در گام نخست زون های منطقه حفاظت شده به روش ارزیابی چند معیاره تعیین شدند و سپس با تکمیل نیز کار (TCM) پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر ارزش گذاری، بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص تقاضای اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه به انجام رسید. بر اساس محاسبات انجام شده ارزش تفرجگاهی منطقه مند در زمان مطالعه 000 و 250 و 698 و 5 ریال در ماه پیش بینی شد . به منظور تدوین و ارائه راهبردهای کمی توسعه اکوتوریسم در منطقه مند از روش برنامه ریزی راهبردی فریمن موسوم به ماتریس ذینفعان استفاده گردید. در این راستا ابتدا عوامل داخلی (نقا ط ضعف و قوت ) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) محیط تحت بررسی شناسائی شدند. نتایج به دست آمده مؤید آن بود که علی رغم وجود جاذبه های طبیعی کم نظیر که بالقوه می توانند این عرصه را به قطب گردشگری طبیعت در مناطق حفاظت شده خشکی- دریائی کشور بدل نمایند، کمبودهایی هم چون ضعف در امکانات زیربنایی، عدم معرفی و تبلیغات نامناسب سبب شده محدوده تحت بررسی در جدول برنامه ریزی راهبردی در شرایط رقابتی (استراتژی ST) قرار گیرد.در پایان ماتریس فریمن بر اساس اولویت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه تکمیل و پس از بارگذاری هریک از گزینه های توسعه، سه راهبرد پیشنهاد گردید که در این میان راهبرد: "جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات بانکی با دوره بازگشت طولانی مدت و واگذاری انفال در قالب اسناد نود و نه ساله" با امتیاز مأخوذه 77 + به عنوان مهمترین راهبرد پیشنهادی توسعه اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها