نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رخداد خشکسالی و بررسی کوتاه مدت وقوع دوره های خشک ایرانشهر می باشد . برای بررسی خشکسالی، نمره استاندارد بارش سالانه (Z) ایرانشهر طی سال های 1385- 1359 به کار گرفته شد. برای شناخت دوره های خشک کوتاه مدت، مدل زنجیره مارکف مرتبه اول دو حالته استفاده گردید. روزهای سال به دو گروه، «روزهای تر» (بارش 1/0 میلی متر و بیشتر) و «روزهای خشک، (بارش کمتر از 1/0 ملی متر) تقسیم شد. پس از تعیین فراوانی روزهای «تر» و «خشک»، احتمالات ساده و اقلیمی طول هر یک از دوره های تر و خشک و چرخه هوایی آن ها محاسبه و دوره بازگشت آن ها مشخص گردید. تحلیل خشکسالی ها نشان داد که تکرار دوره های خشکسالی در سال های اول دوره آماری کمتر و از نظم بیشتری برخوردار بوده است. از سال 1377 به بعد نه تنها فراوانی خشکسالی ها بلکه طی سال های 1377 تا 1385 شدت و تداوم آنها افزایش یافته است. سپس مقدار احتمال دو روز پیاپی خشک یا تر، اختلاف بین احتمالات ساده و اقلیمی وقوع روزهای تر و خشک تعیین گردید. ولی بین احتمالات ساده و مطالعه اختلاف قابل توجه ای مشاهده نشد. در مجموع فراوانی روزهای خشک در تمامی ماه ها مشاهده شد و متوسط روزهای خشک بیست و پنج روز و بالاتر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها