نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

چکیده

بیشتر مدلهای رایج پراکندگی آلودگی در هوا، مدلهای تحلیلی هستند که تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار را در نظر نمی گیرند، یا برای مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار، در جهت حصول حل تحلیلی از فرضیات ساده کنندهای استفاده میکنند که این فرضیات علاوه بر اینکه از دقت مدل می کاهد، مدل را نیز از نظر ریاضی پیچیده میکند. مدلهای تحلیلی برای شرایط وارونگی دمایی یا عدم وجود آن بصورت جداگانه ارائه میشوند. در این تحقیق با حل عددی معادله انتقال- انتشار یک آلاینده دائمی مرتفع از سطح زمین، تغییرات مکانی پروفیل قائم سرعت باد و ضریب انتشار مدنظر قرار میگیرد. در اینجا مدل برای شرایط وجود یا عدم وجود وارونگی دمایی ارائه میگردد و حل عددی معادله انتقال- انتشار بصورت دو بعدی و ماندگار توسط روش اختلاف محدود انجام میشود. صحتسنجی مدل توسط داده های آزمایشات انجام شده توسط محققین قبلی و مدلهای تحلیلی موجود انجام میشود. به علت مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار بدون هیچگونه سادهسازی، نتایج مدل حاکی از عملکرد خوب آن نسبت به مدلهای موجود است.

کلیدواژه‌ها