مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

چکیده

بیشتر مدلهای رایج پراکندگی آلودگی در هوا، مدلهای تحلیلی هستند که تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار را در نظر نمی گیرند، یا برای مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار، در جهت حصول حل تحلیلی از فرضیات ساده کنندهای استفاده میکنند که این فرضیات علاوه بر اینکه از دقت مدل می کاهد، مدل را نیز از نظر ریاضی پیچیده میکند. مدلهای تحلیلی برای شرایط وارونگی دمایی یا عدم وجود آن بصورت جداگانه ارائه میشوند. در این تحقیق با حل عددی معادله انتقال- انتشار یک آلاینده دائمی مرتفع از سطح زمین، تغییرات مکانی پروفیل قائم سرعت باد و ضریب انتشار مدنظر قرار میگیرد. در اینجا مدل برای شرایط وجود یا عدم وجود وارونگی دمایی ارائه میگردد و حل عددی معادله انتقال- انتشار بصورت دو بعدی و ماندگار توسط روش اختلاف محدود انجام میشود. صحتسنجی مدل توسط داده های آزمایشات انجام شده توسط محققین قبلی و مدلهای تحلیلی موجود انجام میشود. به علت مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار بدون هیچگونه سادهسازی، نتایج مدل حاکی از عملکرد خوب آن نسبت به مدلهای موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A 2-D Numerical Model for Steady Air Pollutant Dispersion by Considering the Spatial Variation of Wind Velocity and Diffusivity Coefficient

نویسندگان [English]

  • Narjes Abdolmanafi 1
  • Mohammad Mousavi-Baygi 2
1 MSc Student of Agrometeorology, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 epartment of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Most air pollutant dispersion models are analytical models that do not consider the spatial variation of wind velocity and diffusivity coefficient. To obtain an analytical model by considering the spatial variation of wind velocity and diffusivity coefficient, some simplifying assumptions must be made; in addition, the analytical solution is more complicated and less accurate. In this study, by solving the advection-dispersion equation for a steady and elevated pollutant stack, the spatial variation of the wind velocity and diffusivity coefficient is considered and the 2-dimensional distribution of the pollutant concentration is calculated. The model could be applied for both stable and unstable conditions. The advection-dispersion equation has been solved using the finite difference method. The proposed model has been validated using other researcher's experiments data and existing analytical models. The results show a good level of accuracy for the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Air pollution
  • Pollutant dispersion
  • Gaussian model
  • Advection-dispersion equation
  • Finite difference method