بررسی خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تکیه برشاخص های گیاهی (مطالعه موردی: شیرکوه یزد)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ تهران، ایران

2 گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ تهران، ایران

چکیده

رطوبت خاک و پوشش گیاهی از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در خشکسالی می باشند. بنابراین بررسی چگونگی رفتار طیفی خاک (بخصوص در باند مادون قرمز نزدیک و قرمز) و درصد پوشش گیاهی در برآورد میزان خشکسالی امری ضروری است. در این تحقیق از شاخص عمودی و خشکسالی (PDI) شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده ،(MPDI) و شاخص ذخیره ی آب گیاه (VSWI) به منظور بررسی خشکسالی در مناطق خشک ناحیه مرکزی ایران در محدوده زمانی چهار سال (1381- 1378) استفاده شده است. به همین منظور از تصاویر سنجنده ETM+ مربوط به سال های 1378 و 1381 و آمار بارندگی 23 ساله استفاده گردید. بررسی روند پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های گیاهی مورد استفاده نشان داد که در مناطق خشک، شاخص 2 SAVI روند تغییرات پوشش گیاهی را به خوبی آشکار می سازد. نتایج حاصله از شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده نشان داد که در سال 1381 با وجود بارندگی بیشتر نسبت به سال 1378 شدت خشکسالی افزایش یافته است که این بدلیل کاهش درصد پوشش گیاهی ناشی از کاهش بذردهی گیاهان مرتعی در سال های قبل می باشد. شاخص PDI روند کاهشی در شدت خشکسالی را نشان داد زیرا این شاخص بر پایه ی رطوبت خاک عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought Assessment in Arid Regions Using Vegetation Indices - a Case Study of "Shirkooh of Yazd" in Central Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ebrahimi Khusfi 1
  • Roshanak Darvishzade 2
  • Aliakbar Matkan 2
  • Davood Ashourloo 2
1 MSc. Student, Department of GIS & RS, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of GIS & RS, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since soil moisture and vegetation cover are the most important parameters effecting drought, analyses of the vegetation fraction and soil spectral signature, especially in the red and infra red bands, are essential in drought estimation. In this study, the Perpendicular Drought Index (PDI), Modified Perpendicular Drought Index (MPDI) and Vegetation Supply Water Index (VSWI) have been used for drought assessment in arid regions in Central Iran during a time interval of four years (1999-2002). To do this, ETM+ images of LANDSAT 7 for the years 1999 and 2002 and the rainfall statistics for 23 years have been used. Analysis of vegetation cover using vegetation indices demonstrated that in arid regions, changes in vegetation cover were best mapped using a SAVI2 index. The results of MPDI indicated that drought has increased in the rangelands of the study area because of a decrease in seeding of the rangeland and vegetation fraction. PDI showed that the severity of the drought has decreased due to an increase in rainfall in 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vegetation Indices
  • Drought
  • PDI
  • MPDI