نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

مگس های سیرفید مناطق شمالی استان ایلام طی سا لهای 1382 و 1383جمع آوری و شناسایی شدند. در این تحقیق، فراوانی و تغییرات جمعیت برخی گونه های مهم در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق، در مجموع تعداد 30 گونه مگس سیرفید جمع آوری و شناسایی شدند که در میان آن ها تعداد 21 گونه شکارگر، 8 گونه پوسیده خوار و یک گونه گیاهخوار بودند. تمام گونه ها برای اولین بار از استان ایلام گزارش می شوند. نتایج مربوط به فراوانی جمعیت که برای بررسی آن طی سال 1383 از تله مالایز استفاده شد نشان داد که سه گونه Episyrphus balteatus (De و Eupeodes corollae (Fabricius) Geer) ، وScaeva albomaculata (Macquart) به ترتیب بالاترین فراوانی را در بین گونه های جمع آوری شده دارا بودند. لاروهای هر سه گونه شکارگر شته ها هستند. بررسی های مربوط به تغییرات جمعیت سه گونه یاد شده مشخص کرد که هر سه گونه بالاترین جمعیت را در اوایل فصل بهار هنگامی که شته ها در طبیعت به وفور یافت می شوند، دارند.

کلیدواژه‌ها