مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 گروه حشره شناسی کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

3 دانشجوی دکترای حشره شناسی کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

مگس های سیرفید مناطق شمالی استان ایلام طی سا لهای 1382 و 1383جمع آوری و شناسایی شدند. در این تحقیق، فراوانی و تغییرات جمعیت برخی گونه های مهم در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق، در مجموع تعداد 30 گونه مگس سیرفید جمع آوری و شناسایی شدند که در میان آن ها تعداد 21 گونه شکارگر، 8 گونه پوسیده خوار و یک گونه گیاهخوار بودند. تمام گونه ها برای اولین بار از استان ایلام گزارش می شوند. نتایج مربوط به فراوانی جمعیت که برای بررسی آن طی سال 1383 از تله مالایز استفاده شد نشان داد که سه گونه Episyrphus balteatus (De و Eupeodes corollae (Fabricius) Geer) ، وScaeva albomaculata (Macquart) به ترتیب بالاترین فراوانی را در بین گونه های جمع آوری شده دارا بودند. لاروهای هر سه گونه شکارگر شته ها هستند. بررسی های مربوط به تغییرات جمعیت سه گونه یاد شده مشخص کرد که هر سه گونه بالاترین جمعیت را در اوایل فصل بهار هنگامی که شته ها در طبیعت به وفور یافت می شوند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunal and Population Studies of Syrphid Flies (Diptera: Syrphidae) in Ilam

نویسندگان [English]

 • Farzad Jalilian 1
 • Yaghoub Fathipour 2
 • Ali Asghar Talebi 2
 • Amin Sedaratian 3
1 Former Graduate Student in Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
3 Ph.D Student in Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In addition to the abundance and population fluctuation of the common species, the fauna of syrphid flies of the northern parts of Ilam Province were studied during the period 2003-2004. In total, 30 species of syrphids including 21 predatory species, 8 saprophages species and one phytophagus species were identified. All species are first records from Ilam Province. The results of population abundance obtained from Malaise traps during 2004 indicated that Episyrphus balteatus (De Geer), Eupeodes corollae (Fabricius) and Scaeva albomaculata (Macquart) are among the most frequently occurring species and also important predators of aphids in this region. The population fluctuation of these three species showed that the highest population levels of adults occur in early spring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Syrphidae
 • Abundance
 • Population fluctuation
 • Ilam
 • Iran
 • Fauna
 • Diptera