نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زلزله

چکیده

محدودیت استفاده از اعداد محققین را بر آن داشته که از مجموعه های فازی برای بیان وزن عوامل استفاده کنند. مزیت این تئوری در آن است که به جای یک عدد، دامنهای از اعداد با درجه امکان مشارکت در لغزش در نظر گرفته میشود. لذا هنگامی که از تئوری مجموعه های فازی برای بیان وزن عوامل استفاده میشود به طور قطع و یقین یک عدد به عنوان وزن تعیین نمیگردد، بلکه تنها امکان صحیح بودن عدد ارائه شده بیش از امکان صحیح بودن سایر اعداد نزدیک به آن در نظر گرفته میشود. هدف از این تحقیق تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما در حوزه آبخیز هراز میباشد. به این منظور هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه از قبیل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از رقومی گردیدند. GIS گسل و نقشه همباران منطقه شناسایی و در محیط نقاط لغزشی با استفاده از عکسهای هوایی و بازدیدهای میدانی شناسایی و سطح همبستگی هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و نقاط لغزشی با استفاده از مدل نسبت فراوانی (Frequency ratio) مشخص و سپس مقادیرفازی با استفاده از نظرات کارشناسی و تعیین توابع عضویت برای هر تعیین گردید. مقادیر مختلفی Idrisi یک از عوامل موثر در محیط نرم افزار از گاما جهت آنالیز مورد استفاده قرار گرفت به طوری که نتایج نشان داد، بیشترین دقت را در تهیه نقشه l اپراتور فازی گاما با مقدار 0.975 حساسیت به خطر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه دارد

کلیدواژه‌ها