پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، مازندران، نور

2 دانشجوی دکترای گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، مازندران، نور

3 بخش زمین لغزش، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زلزله

چکیده

محدودیت استفاده از اعداد محققین را بر آن داشته که از مجموعه های فازی برای بیان وزن عوامل استفاده کنند. مزیت این تئوری در آن است که به جای یک عدد، دامنهای از اعداد با درجه امکان مشارکت در لغزش در نظر گرفته میشود. لذا هنگامی که از تئوری مجموعه های فازی برای بیان وزن عوامل استفاده میشود به طور قطع و یقین یک عدد به عنوان وزن تعیین نمیگردد، بلکه تنها امکان صحیح بودن عدد ارائه شده بیش از امکان صحیح بودن سایر اعداد نزدیک به آن در نظر گرفته میشود. هدف از این تحقیق تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما در حوزه آبخیز هراز میباشد. به این منظور هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه از قبیل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از رقومی گردیدند. GIS گسل و نقشه همباران منطقه شناسایی و در محیط نقاط لغزشی با استفاده از عکسهای هوایی و بازدیدهای میدانی شناسایی و سطح همبستگی هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و نقاط لغزشی با استفاده از مدل نسبت فراوانی (Frequency ratio) مشخص و سپس مقادیرفازی با استفاده از نظرات کارشناسی و تعیین توابع عضویت برای هر تعیین گردید. مقادیر مختلفی Idrisi یک از عوامل موثر در محیط نرم افزار از گاما جهت آنالیز مورد استفاده قرار گرفت به طوری که نتایج نشان داد، بیشترین دقت را در تهیه نقشه l اپراتور فازی گاما با مقدار 0.975 حساسیت به خطر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zoning using Gamma Fuzzy Operator, with a Case Study of Haraz Watershed

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Morady 1
 • Hamid Reza Pourghasemi 1
 • Majid Mohammdi 2
 • Mohammad Reza Mahdavifar 3
1 Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
2 PhD. Student, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
3 Landslide Section, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
چکیده [English]

Research aimed at showing element weight used fuzzy sets because of the limitation on the use of numbers. The benefit of this theory includes the range of numbers with an accompanying possibility of the degree of landslide that can be used instead of one number. Thus, when the fuzzy collections theory is used for presenting weight factor, certainly a number is cannot determined for weight, but the only possible correct numbers provided more than other numbers may be close to correct its intended. The aim of this study was to supply landslide hazard zoning using gamma fuzzy operator in Haraz watershed. To achieve this objective, each factor having an impact on landslide occurrence - such as slope, aspect, elevation, lithology, land use, distance of road, distance of drainage, distance of fault and precipitation were digitally mapped in a GIS environment. Landslide points were recognized using air photography and extensive field study and the level of correlation between each effective parameter in landslide occurrence with landslide points was determined using the frequency ratio model; fuzzy values were then determined using scientific ideas and a fuzzy membership function was obtained for each effective parameter in an Idrisi software environment. In this research for analysis we used different values of gamma. The results showed a gamma fuzzy operator with value975.0=l had best accuracy in making a landslide hazard susceptibility map in study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Landslide zoning
 • Fuzzy theory
 • Membership function
 • Gamma fuzzy operator
 • Frequency ratio
 • GIS
 • Haraz watershed