چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایرانچالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

اغلب کشورهای جهان به دلیل اهمیت روزافزون مسایل محیط زیستی، سازمان مشخصی 163 ) کشور وزارتخانه و 23 کشور سازمان( را مسوول رسیدگی به امر حفاظت محی طزیست ساخته اند. در ایران این وظیفه در عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است. با وجود تلاشهای عدیده این سازمان، همچنان مشکلات محیط زیستی کشور روند فزایندهای دارند و در برخی موارد مانند آب و هوا خسارتهای جبران ناپذیری به محیط زیست ایران وارد شده است. خلاءها و کاستیهای گوناگون در قوانین و مقررات موجود در کنار ساختار کنونی سازمان حفاظت محیط زیست، کارکرد این سازمان را ناکارآمد ساخته است. این کاستیها در سه دسته قابل دسته بندی هستند: خلاءهای قانونی مربوط به جایگاه و وظایف سازمان، خلاءهای قانونی در خصوص روابط میان سازمانی این سازمان و دیگر سازمانها مرتبط با محیط زیست و سرانجام مشکلات برون سازمانی. این خلاءها و نبود برنامه های جامع توسعه پایدار کشور و عدم نظارت مجلس بر مسایل محیط زیستی زمینه ساز عدم مدیریت جامع، یکپارچه و کارآمد محیط زیست کشور شده است. راه حل پیشنهادی لازم در این زمینه اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست از طریق اصلاح قوانین محیط زیست و ادغام آن در بطن یک مجموعه و نیز ادغام نهادهای موازی محیط زیستی در قالب یک وزارتخانه قوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Challenges facing Iran’s Department of Environment

نویسندگان [English]

  • ohsen Abdollahi 1
  • Masuod Faryadi 2
1 Department of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University G.C.
2 PhD. Candidate in Public law, Shahid Beheshti University G.C
چکیده [English]

Due to increased environmental problems, most countries in the world charge a specified agency with responsibility for environmental protection. In Iran, this mission has been given to the Department of Environment (DoE). Notwithstanding the silent endeavors of this Department, there are a lot of problems which are causing a deteriorating environment in Iran, particularly in terms of air, water and biological diversity. Inefficiency in the legislative system alongside the disorganization of the DoE, have led to inadequacy in the Departments work. This inadequacy can be classed in three categories: law-related inefficiency of the Department; a lack of law governing inter-organizational relations; and, finally, ultra-organizational problems. These inefficiencies, in the absence of any comprehensive sustainable development programme, on the one hand, and the non-existence of any parliamentary supervision on environmental matters, on the other, have led to non-integrated and ineffective management of the environment in Iran. This article considers the integrated management approach as a suggested solution, inter alia by amending and incorporating the environmental laws into a single code and also by integrating environmental related agencies, including the DoE, in the form of a powerful Ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Department of Environment
  • Legal challenges
  • Legislative inefficiency
  • Integrated management