نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بازیابی منظر طبیعی مسیل خشک شیراز به مثابه اکوسیستم زنده و پویای شهر شیراز بر مبنای انگاره های طراحی منظر پایدار شکل گرفته است. در فرآیند بازیابی این منظر طبیعی، نخست به بازشناسی وضعیت موجود بستر از طریق تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید های این بستر پرداخته شده است. سپس با رعایت اصول طراحی منظر پایدار (اکولوژیکی و زیبایی شناسی و کارایی)در مناظر طبیعی (مرمت منظر) که بر حفاظت از منابع طبیعی بستر، طراحی به منظور نمایش زیبایی های اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین خودکفایی مناظر تأکید دارد، پیشنهادات در زمینه احیا و مرمت مسیل خشک شیراز داده شده است. این پیشنهادات بر حفاظت از حریم هوایی بستر جهت ارتقا پذیرش پرندگان مهاجر، حذف کاربریهای ناسازگار با حرایم طبیعی بستر چون تصفیه خانه آب شیراز، بیمارستان نمازی و ...، احداث بندهای آبی و خاکی جهت ذخیره سازی آب رودخانه در فصول کم باران و پیاده سازی حاشیه این منظر طبیعی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها