اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بازیابی منظر طبیعی مسیل خشک شیراز به مثابه اکوسیستم زنده و پویای شهر شیراز بر مبنای انگاره های طراحی منظر پایدار شکل گرفته است. در فرآیند بازیابی این منظر طبیعی، نخست به بازشناسی وضعیت موجود بستر از طریق تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید های این بستر پرداخته شده است. سپس با رعایت اصول طراحی منظر پایدار (اکولوژیکی و زیبایی شناسی و کارایی)در مناظر طبیعی (مرمت منظر) که بر حفاظت از منابع طبیعی بستر، طراحی به منظور نمایش زیبایی های اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین خودکفایی مناظر تأکید دارد، پیشنهادات در زمینه احیا و مرمت مسیل خشک شیراز داده شده است. این پیشنهادات بر حفاظت از حریم هوایی بستر جهت ارتقا پذیرش پرندگان مهاجر، حذف کاربریهای ناسازگار با حرایم طبیعی بستر چون تصفیه خانه آب شیراز، بیمارستان نمازی و ...، احداث بندهای آبی و خاکی جهت ذخیره سازی آب رودخانه در فصول کم باران و پیاده سازی حاشیه این منظر طبیعی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Sustainable Landscape Design Principles in Order to Achieve Natural Landscape Revitalization of Shiraz Khoshk River

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pour Jafar 1
  • Ali Reza Sadeghi 2
  • Ferial Ahmadi 3
1 Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares
2 M.A. Student in Urban Design, Department of Urban planning, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares
3 M.A. Student in Landscape Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

The current research has been designed to revive the natural landscape of Khoshk River as an alive and dynamic ecosystem of Shiraz city. In the revitalization process of this natural landscape, first the current status of the river bed have been studied and analyzed through recognizing its strengths, weaknesses, potentials and threats. Then, with an emphasis on sustainable landscape design principles in natural landscapes that emphasize the protection of natural resources, designs that show the ecological, cultural and social beauty of this natural landscape of Khoshk River and suggestions for organizing it have been presented. These suggestions emphasize the importance of protecting the airspace above the river bed in order to promote acceptance by migratory birds, eliminating incompatible developments such as the Namazi Hospital and Shiraz water refinery and constructing a water and soil dam in order to store water in low rainfall seasons and design the margins of the natural landscape of Khoshk River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable landscape
  • Natural landscape restoration
  • Khoshk River