نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق میدانی؛ شناسایی، طبقهبندی و کددهی پسماندهای
خطرناک تولیدی، به منظور مدیریت جامع پسماندها در بزرگترین واحد
نفتی خاورمیانه - شرکت بهرهبرداری شماره 2 نفت و گاز کارون در اهواز
_ بر اساس RCRA، میباشد. جهت تحقق این هدف، تجزیه و تحلیل
پرسشنامه 154 سوالی، نقشههای ترسیم شده واحدها، انجام آزمایشات
استاندارد، مقایسه مواد شیمیایی شناسایی شده در زائدات با 8 فهرست
استاندارد بین المللی مواد خطرناک و تعیین تعداد مواد موجود در هر
فهرست، در رأس امور قرار گرفت. نتایج این تحقیق که برای اولین بار در
ایران بهانجامرسیده؛ نشان میدهد که: 33 نوع مادهزائد خطرناک، 5 گروه
مادهغیر خطرناک و 25 نوع مادهزائد که خطرناک بودن آنها اثبات نشده،
شناسایی شدهاند که 3 نوع ماده در فهرست مواد زائد خطرناک حاد، 4 نوع
درفهرست موادزائد خطرناک سمی، 4 نوع درفهرست موادزائد خطرناک
از منابع مشخص، 8 نوع در فهرست مواد سمی متقدم، 6 نوع در فهرست
سمیت سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا و 10 نوع در فهرست سمیت
بر حسب استخراج، قرار گرفتند. 6 فلز سنگین نیکل، سرب، روی، مس،
کروم و کادمیوم در گروه موادسمی، قرار دارند. در نهایت، جهت پیشگیری
از آلوده شدن خاک های اطراف کارخانه ها به مواد خطرناک، سانتریفیوژ
پساب و برای پاکسازی خاکهای آلوده، تصفیه زیستی، پیشنهاد؛ و نحوه
مدیریت نهایی هر گروه از پسماندهای خطرناک وغیر خطرناک، تعیین شد.

کلیدواژه‌ها