ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهای تولیدی در کارخانههای بهرهبرداری و نمکزدایی نفت در اهواز، بر اساس RCRA

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد واحد مهندسی محیط زیست واحد HSE ، شرکت پتروشیمی پردیس، عسلویه

2 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور، اهواز

3 پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

4 کارشناس واحد تدارکات خارجه،شرکت پتروشیمی پردیس، عسلویه

چکیده

هدف از این تحقیق میدانی؛ شناسایی، طبقهبندی و کددهی پسماندهای
خطرناک تولیدی، به منظور مدیریت جامع پسماندها در بزرگترین واحد
نفتی خاورمیانه - شرکت بهرهبرداری شماره 2 نفت و گاز کارون در اهواز
_ بر اساس RCRA، میباشد. جهت تحقق این هدف، تجزیه و تحلیل
پرسشنامه 154 سوالی، نقشههای ترسیم شده واحدها، انجام آزمایشات
استاندارد، مقایسه مواد شیمیایی شناسایی شده در زائدات با 8 فهرست
استاندارد بین المللی مواد خطرناک و تعیین تعداد مواد موجود در هر
فهرست، در رأس امور قرار گرفت. نتایج این تحقیق که برای اولین بار در
ایران بهانجامرسیده؛ نشان میدهد که: 33 نوع مادهزائد خطرناک، 5 گروه
مادهغیر خطرناک و 25 نوع مادهزائد که خطرناک بودن آنها اثبات نشده،
شناسایی شدهاند که 3 نوع ماده در فهرست مواد زائد خطرناک حاد، 4 نوع
درفهرست موادزائد خطرناک سمی، 4 نوع درفهرست موادزائد خطرناک
از منابع مشخص، 8 نوع در فهرست مواد سمی متقدم، 6 نوع در فهرست
سمیت سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا و 10 نوع در فهرست سمیت
بر حسب استخراج، قرار گرفتند. 6 فلز سنگین نیکل، سرب، روی، مس،
کروم و کادمیوم در گروه موادسمی، قرار دارند. در نهایت، جهت پیشگیری
از آلوده شدن خاک های اطراف کارخانه ها به مواد خطرناک، سانتریفیوژ
پساب و برای پاکسازی خاکهای آلوده، تصفیه زیستی، پیشنهاد؛ و نحوه
مدیریت نهایی هر گروه از پسماندهای خطرناک وغیر خطرناک، تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a General Waste Management Comprehensive Plan for Oil Production and Desalinization Plants, on the RCRA

نویسندگان [English]

  • Azam Namdari 1
  • Nematollah Jaafarzadeh Haghighifard 2
  • Faramarz Tarkian 3
  • Zabihollah Mazarei 4
1 MSc. in Environmental Engineering, HSE Department, Pardis Petrochemical Company, Asaluyeh
2 ealth Department, Health Faculty in Jondishapur University, Ahvaz
3 ndustrial Safekeeping and Environment Research College, Tehran Oil Industry Research Center
4 xpert for Procurement, Pardis Petrochemical Company
چکیده [English]

This study focuses on the identification, classification and encoding of hazardous generational wastes aimed at running a comprehensive waste management, on an RCRA basis, in the greatest Middle East oil unit at Ahvaz Karun Oil and Gas production unit no.02. To achieve such a purpose, a 154-test questionnaire analysis, drawings of units, standard experiments, comparison of the chemicals found in the wastes with 8 lists of hazardous materials available in standard international checklists and determination of the number of materials available per checklist have been put into practice. The results of this research undertaken for the first time in Iran, reveals that: 33 kinds of toxic hazardous wastes, five kinds of non-hazardous materials and 25 types of as yet unproven wastes were detected; among these, 3 kinds of them were placed in acute hazardous wastes, four in toxic hazardous wastes, 4 in hazardous wastes from definite sources, 8 in priority toxic materials, 6 on the US Environmental Protection Agency (EPA) checklist and 10 in the toxic TCLP toxic checklist. Six heavy metals, namely nickel, lead, zinc, copper, chromium and cadmium, are categorized as toxic materials. Finally, waste water centrifugation was recommended to prevent the factory offshore soil becoming polluted with hazardous materials and bioremediation to purify the contaminated soils; the final waste management for each group of hazardous and non-hazardous wastes was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hazardous waste
  • Oil industry
  • Resource Conservation and Recovery Act
  • Desalinization
  • Production