نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

چکیده

قدار شیرابه تولیدی در فرایند تبدیل زبالههای شهری به کمپوست، به دلیل بالا بودن مقدار رطوبت آنها شیرابه زیادی تولید میشود. بنابراین اگر زبالههای شهری به روشهای مناسب جمعآوری و مصرف نگردد، میتواند مشکلات زیستمحیطی زیادی ایجاد نماید. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم با چهار تیمار آبیاری با نسبتهای مختلف شیرابه به آب (T0 = آب معمولی، 40 =T40 ، 20 = T20 و 60 =T60 درصد حجمی شیرابه با آب) به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه بر گیاه گندم انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثرات معنیدار نسبتهای مختلف شیرابه به آب بر pH، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم متناسب با افزایش نسبت شیرابه به آب است. هدایت الکتریکی عصاره اشباع، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس در خاک با افزایش غلظت شیرابه افزایش داشت و حداکثرآنهادر تیمار T60 بود. تعداددانهدر سنبله، ارتفاع گیاه، وزن دانهدر سنبله،عملکرد کاهو کلش ودانهدر تیمار T20 نسبت به شاهد بترتیب 43/5، .(p ≤0/05) داشت معنیداری درصدافزایش 57/1 و 46/3 ،58/2 ،13/8 طول سنبله و وزن هزار دانه در تیمار T20 (نسبت شیرابه به آب 20/80) در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد. افزایش غلظت شیرابه به بیش از 20 درصد حجمی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم را نسبت به شاهد کاهش داد که احتمالا به دلیل افزایش شوری خاک و اثرات منفی آن بر این پارامترها میباشد.

کلیدواژه‌ها