نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزی و منابع طبیعی ساری

2 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مطالعه توسعه فرآیندی جدید برای تولید خمیر کاغذ با استفاده از کاه گندم است . خمیر کاغذهای سازگار با محیط زیست با هیدروکسیدپتاسیم از کاه گندم تهیه و خواص مکانیکی و نوری آن ها بررسی شد. خمیر کاغذسازی با قلیای فعال 16، 18 و 20 درصد و زمان پخت 60 و 90 دقیقه انجام شد. نسبت مایع پخت به کاه، زمان رسیدن به دمای بیشینه پخت و دمای پخت ، ثابت در نظر گرفته شد. افزایش قلیای فعال ، بازده و عدد کاپای خمیر کاغذها را کاهش داد. خمیر کاغذهای شیمیایی با بازده 73/53 – 71/48 درصد تولید شده با فرایند هیدروکسید پتاسیم ، ویژگی های کاغذسازی قابل قبول و مشابه فرآیند سودا نشان دادند. با پالایش کاغذها، شاخص مقاومت کششی ، طول پاره شدن و شاخص مقاومت در برابر ترکیدن کاغذهای درست ساز ، افزایش یافت . شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و درجه روشنی خمیر کاغذهای پالایش شده کمتر از خمیر کاغذهای پالایش نشده بود. مایع پخت سیاه این فرآیند می تواند به عنوان کود برای تولید فرآورده های کشاورزی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها