بررسی چندمدل کامپیوتری و ارائه مدل غلظت .SO2 و H2S در سطح زمین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

3 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

تعیین غلظت آلاینده های هوای محیط پیش از ساخت وراه اندازی پروژه ها که از نیازهای رعایت استاندارد و حفظ محیط زیست می باشد، شرکت ها را موظف نموده تا با طراحی نرم افزارهای مهندسی حدود غلظت را برآورد نمایند. در هنگام طراحی پروژه ها، باید مواد آلاینده مورد مطالعه قرار گرفته و خروجی از تجهیزات اندازه گیری شوند. از آن جا که بعضی از آلاینده ها سبک تر و برخی سنگین تر از هوا می باشند، روش های مدل سازی آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد . مدل های خروج مواد سمی عموما برای محاسبه اثرات مواد بر روی محیط زیست به کار می روند و بهترین مدل ، آن است که قبل ازوقوع حادثه خروج مواد را مدل نماید. در این تحقیق ، نتایج حاصل از مدل سازی غلظت آلاینده های H2S و.SO2 در سطح زمین توسط سه نرم افزار PHAST ،Cirrus و Shell Fred با نرم افزار طراحی شده مقایسه می گردد . این افزارها بر اساس مدل گوسین بوده و فرض بر خروج آلاینده ها از منبع نقطه ای می باشد. در این مدل ها فرضیاتی جهت ساده سازی انجام شده که بطور مستدل در پیش بینی نتایج تجربی برای منابع نقطه ای تکی و بالاتر از سطح زمین موفقیت آمیز می باشند. طبق نتایج حاصل ، نرم افزار جدید مشابه Cirrus بوده و در پایداری D قابل جایگزینی می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Soft-Wares and Introducing Emission Model for SO2 & H2S in the Ground Level

نویسندگان [English]

  • Nadia Sharifzadeh 1
  • Bita Ayati 2
  • Hossein Ganjidoust 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Civil & Environmental Engineering,
2 Assoc. Prof., Division of Environmental Engineering, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, ayati_bi@modares.ac.ir
3 Full Prof., Division of Environmental Engineering, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Companies need to design engineering software to obtain emission limits before construction and commissioning the plants to control air pollutants. During the design of plants, all emissions should be studied and measured. Since some emissions are lighter or higher than air, there are different methods for their modeling. These models are used for reviewing the effect of gases on the environment and the best model is the one that can design an accident before dispersion. In this research three software packages, namely PHAST, CIRRUS and SHELL FRED, were compared with a newly-created software for measuring the ground level concentration of H2S and SO2. The software packages were based on the Gaussian model for point sources. In these models, for simplicity, some assumptions were made based on one point source above the ground. According to the results, the new software was similar to CIRRUS in D stability of the air that can be used instead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: H2S
  • SO2
  • PHAST
  • CIRRUS
  • SHELL FRED