نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

تعیین غلظت آلاینده های هوای محیط پیش از ساخت وراه اندازی پروژه ها که از نیازهای رعایت استاندارد و حفظ محیط زیست می باشد، شرکت ها را موظف نموده تا با طراحی نرم افزارهای مهندسی حدود غلظت را برآورد نمایند. در هنگام طراحی پروژه ها، باید مواد آلاینده مورد مطالعه قرار گرفته و خروجی از تجهیزات اندازه گیری شوند. از آن جا که بعضی از آلاینده ها سبک تر و برخی سنگین تر از هوا می باشند، روش های مدل سازی آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد . مدل های خروج مواد سمی عموما برای محاسبه اثرات مواد بر روی محیط زیست به کار می روند و بهترین مدل ، آن است که قبل ازوقوع حادثه خروج مواد را مدل نماید. در این تحقیق ، نتایج حاصل از مدل سازی غلظت آلاینده های H2S و.SO2 در سطح زمین توسط سه نرم افزار PHAST ،Cirrus و Shell Fred با نرم افزار طراحی شده مقایسه می گردد . این افزارها بر اساس مدل گوسین بوده و فرض بر خروج آلاینده ها از منبع نقطه ای می باشد. در این مدل ها فرضیاتی جهت ساده سازی انجام شده که بطور مستدل در پیش بینی نتایج تجربی برای منابع نقطه ای تکی و بالاتر از سطح زمین موفقیت آمیز می باشند. طبق نتایج حاصل ، نرم افزار جدید مشابه Cirrus بوده و در پایداری D قابل جایگزینی می باشد .

کلیدواژه‌ها