تاثیر کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای (آلی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی ) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازیانه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 استاد بخش گیاهان داروئی، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و مراتع

3 استاد گروه قارچ شناسی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات مثبت سیستم های مختلف تغذیه و قارچ شبه مایکوریزای Piriformospora indica بر عملکرد دانه و برداشت عناصر در گیاه ودانه رازیانه ، آزمایشی مزرعه ای در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه تهران اجرا شد . طرح شامل دو فاکتور A و B بود فاکتور A شامل 5 سطح :تامین 100% نیتروژن موردنیاز گیاه از کود گاوی ، تامین 50% نیتروژن موردنیاز گیاه ازکودگاوی+ تامین 50% مابقی از کمپوست قارچ، تامین 100% نیتروژن مورد نیاز گیاه از کمپوست قارچ، 100% نیتروژن موردنیاز گیاه از کود شیمیایی اوره و تیمار شاهد فاکتور B در دو سطح شامل تلقیح با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و عدم تلقیح . نتایج نشان داد که سیستم های مختلف تغذیه بر عملکرد دانه ، وزن خشک ، شاخص برداشت ، میزان نیتروژن گیاه ودانه معنی دار گردید. در حالی که اثر متقابل سیستم تغذیه ای قارچ بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده بجز شاخص برداشت معنی دار نبود. نتایج بیانگر آن است که بیشترین و کمترین عملکرد دانه از تیمار تغذیه با کود شیمیایی نیتروژن + تلقیح با قارچ و تیمار عدم کوددهی + عدم تلقیح با قارچ بترتیب به میزان 1559 و 632 کیلوگرم درهکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Nutrition Systems (Organic, Chemical, Biological and Integrated) and Fungi Piriformospora indica on Yield and Concentration of Elements in Shoot and Grainof Fennel (Foeniculum valgare mill)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jamshidi, 1
  • Amir Ghalavand 2
  • Fatemeh Sephidkon 2
  • Ebrahim Mohamadi Goltaph 3
1 Ph.D Student, Department of Agronomy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
3 Full Professor of, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aims of our study were to compare the effectiveness of different nutrition systems and fungi Piriformospora indica on yield and the concentration of elements in shoot and grain of fennel (Foeniculum Valgare Mill). A field study was conducted in 2009 in the Tehran region and the type of design was a randomized complete block with a factorial arrangement and three replications. Five levels of manure (without organic manure, 100% cattle manure, 100% spent mushroom compost and 50% cattle manure with 50% spent mushroom compost and 100% N) along with two levels of inoculation and not-inoculation of the plant with Piriformospora indica. Results showed that different nutrition systems impacted significantly on yield, dry matter, harvest index and nitrogen concentration of plant and grain. The result also showed that fungi significantly affected all of the measured traits except for the potassium concentration of plant and grain. Also, the interaction effects of fungi ¥nutrition systems was not significant in all measured traits except the harvest index. The result showed that the highest (1559 kg/ha) and the least (632 kg/ha) grain yield was produced in chemical systems Piriformospora indica and fertilization systems respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fennel
  • Organic matter
  • FungiPiriformospora indica
  • Nitrogen
  • Phosphorous