نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و مراتع

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات مثبت سیستم های مختلف تغذیه و قارچ شبه مایکوریزای Piriformospora indica بر عملکرد دانه و برداشت عناصر در گیاه ودانه رازیانه ، آزمایشی مزرعه ای در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه تهران اجرا شد . طرح شامل دو فاکتور A و B بود فاکتور A شامل 5 سطح :تامین 100% نیتروژن موردنیاز گیاه از کود گاوی ، تامین 50% نیتروژن موردنیاز گیاه ازکودگاوی+ تامین 50% مابقی از کمپوست قارچ، تامین 100% نیتروژن مورد نیاز گیاه از کمپوست قارچ، 100% نیتروژن موردنیاز گیاه از کود شیمیایی اوره و تیمار شاهد فاکتور B در دو سطح شامل تلقیح با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و عدم تلقیح . نتایج نشان داد که سیستم های مختلف تغذیه بر عملکرد دانه ، وزن خشک ، شاخص برداشت ، میزان نیتروژن گیاه ودانه معنی دار گردید. در حالی که اثر متقابل سیستم تغذیه ای قارچ بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده بجز شاخص برداشت معنی دار نبود. نتایج بیانگر آن است که بیشترین و کمترین عملکرد دانه از تیمار تغذیه با کود شیمیایی نیتروژن + تلقیح با قارچ و تیمار عدم کوددهی + عدم تلقیح با قارچ بترتیب به میزان 1559 و 632 کیلوگرم درهکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها