مطالعه اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا مطالعه موردی : پارک ملی – ساحلی نای بند

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بی توجهی به اصول توسعه پایدار طی سال های گذشته موجب آسیب به جنگل های حرا شده است که عمدتا ناشی از پروژه های عمرانی در مناطق جنوبی کشور است . در مقاله حاضر ، اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرادر پارک ملی – ساحلی نای بند مورد مطالعه قرا رگرفت که طی آن ، با استفاده از روش ترانسکت خطی ، ساختار گیاهی درختان پارک ملی – ساحلی نای بند با منطقه حفاظت شده مند مقایسه و میزان تخریب در این ناحیه مورد بررسی قرا رگرفت. در هر ترانسکت، از قطعات نمونه یک آری به عنوان واحد اندازه گیری به صورت تصادفی – سیستماتیک برای ثبت پارامترهای رویشی درختان و از میکروپلات های یک متر مربعی برای تعیین آمارهای نهال و ریشه های هوایی استفاده شد. 5 ایستگاه انتخاب شدکه 4 ایستگاه آن در منطقه نای بند و ایستگاه شاهد در مند قرار داشت. نتایج نشان داد که احداث جاده در منطقه حفاظت شده نای بند موجب کاهش جریانات آبی در بعضی از نقاط شده وعامل اصلی تخریب این اکوسیستم است. تعداد درختان خشک شده افزایش و درصد پوشش کانوپی، تعداد ریشه هوایی و تعداد نهال در منطقه مورد مطالعه کاهش نشان داد، به طوری که تراکم درختان حرا در دو ایستگاه 1 و 4 به ترتیب 60 و 34% کاهش و پوشش کانوپی این دو ایستگاه به ترتیب 40 و 51% کاهش داشت که چنین روندی درهیچ نقطه از ایستگاه 1 نهالی مشاهده نشد . نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت جریانات جذر و مدی در این منطقه ، یکی از مهم ترین راهکارها برای بهبود پوشش گیاهی جنگل های حرا در منطقه نای بند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Effects of Reduction in Tidal Flooding on the Structure of Mangrove Forests; A Case Study from Nayband Coastal National Park

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Zare-Zadeh Mehrizi 1
  • Korus Khoshbakht 2
  • Abdolmajid Mahdavi Damghani 3
  • Jafar Kambouzia 3
1 M.Sc. on agroecology, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran
2 Associate Professor, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran
3 Assistant Professor, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran
چکیده [English]

Ignorance to the principals of sustainable development has affected mangrove forests due to development projects. In order to study the effects of reduction in tidal flooding on vegetative structure of mangrove forests in Nayband coastal national park, a survey was conducted using linear transect method. By comparing the structure of mangroves in the Nayband area with Mound protected area the amount of destruction in this area was studied. Linear transact was used to determine the structure of the mangrove forests in this area. 5 Stations were considered. From that four stations were located in Nayband national park and the last one was situated in Mound protected area as control. A quadrate sample plot with 100 m2 in each transect has been used as the measuring unit with random–systematic distribution. In each plot, the height and steed diameter of trees as well as the height and diameter of crowns were measured. Furthermore, 1 m2 micro plots were used to measure the quantity and height of aerial roots as well as number of seedlings. Results showed that the road construction in this protected area resulting in decrease of water streams in some parts which are the main factor for destruction of this worthy ecosystem. Increase of the number of dried trees, reduction of canopy and the number of aerial roots are main evidences to prove these claim. The green density of mangroves was reduced to 60 and 40 % in the stations 1 and 4 respectively. The canopy in these stations was 40 and 52% respectively; that makes a spare canopy of mangroves forests. There was no seedling in station 1. Therefore, more efforts are need to improve the mangrove vegetation in these stations with strengthening of tidal fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Avicennia marina
  • canopy structure
  • aerial roots
  • sustainable development