نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

بی توجهی به اصول توسعه پایدار طی سال های گذشته موجب آسیب به جنگل های حرا شده است که عمدتا ناشی از پروژه های عمرانی در مناطق جنوبی کشور است . در مقاله حاضر ، اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرادر پارک ملی – ساحلی نای بند مورد مطالعه قرا رگرفت که طی آن ، با استفاده از روش ترانسکت خطی ، ساختار گیاهی درختان پارک ملی – ساحلی نای بند با منطقه حفاظت شده مند مقایسه و میزان تخریب در این ناحیه مورد بررسی قرا رگرفت. در هر ترانسکت، از قطعات نمونه یک آری به عنوان واحد اندازه گیری به صورت تصادفی – سیستماتیک برای ثبت پارامترهای رویشی درختان و از میکروپلات های یک متر مربعی برای تعیین آمارهای نهال و ریشه های هوایی استفاده شد. 5 ایستگاه انتخاب شدکه 4 ایستگاه آن در منطقه نای بند و ایستگاه شاهد در مند قرار داشت. نتایج نشان داد که احداث جاده در منطقه حفاظت شده نای بند موجب کاهش جریانات آبی در بعضی از نقاط شده وعامل اصلی تخریب این اکوسیستم است. تعداد درختان خشک شده افزایش و درصد پوشش کانوپی، تعداد ریشه هوایی و تعداد نهال در منطقه مورد مطالعه کاهش نشان داد، به طوری که تراکم درختان حرا در دو ایستگاه 1 و 4 به ترتیب 60 و 34% کاهش و پوشش کانوپی این دو ایستگاه به ترتیب 40 و 51% کاهش داشت که چنین روندی درهیچ نقطه از ایستگاه 1 نهالی مشاهده نشد . نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت جریانات جذر و مدی در این منطقه ، یکی از مهم ترین راهکارها برای بهبود پوشش گیاهی جنگل های حرا در منطقه نای بند است.

کلیدواژه‌ها