برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،گروه اقتصاد کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه زابل

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه زابل

چکیده

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستانهای رستم و ممسنی (واقع در استان فارس ) و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این درختان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درستنمایی ، شاخص های مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که 5/78 درصد افراد نمونه ، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت ازاین درختان می باشند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانواده برای ارزش حفاظتی درختان گز، 5540 ریال درماه بدست آمد. ارزش حفاظتی سالانه این درختان در شهرستانهای رستم و ممسنی 165 میلیون ریال برآورد شد. این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت درختان گز بدست می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Preservation of GAZ Trees in The Bank Of Fahliyan River Using Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khosravi 1
  • Mahmoud Sabuhi 2
1 MSc. graduate, Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, University of zabol
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol
چکیده [English]

This research considers the determination of the preservation value of Gaz trees on the banks of Fahliyan River located in Rostam and Mamasani region and measures individuals willingness to pay (WTP) for the preservation of these trees using a contingent valuation method. A Logit model was used for measuring individuals WTP and the model indicators were estimated through maximum likelihood (ML). The results showed that 78.50/0 of individuals were willing to pay for preservation of these trees. The average amount of WTP for the annual preservation value of Gaz trees were calculated at 5540 Rials per month for each household. The annual preservation value was estimated 1650 million RLs. This value is an acceptable justification for politicians and decision makers to show more support to the quality and quantity of Gaz trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contingent Valuation Method
  • Willingness to pay
  • Gaz trees
  • Logit model