نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی ازمسائل جهانی آلودگی هوا گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای است .گازهای گلخانه ای در اتمسفر مانع بازگشت اشعه های فروسرخ از سطح زمین به فضا می شوند، به همین علت سبب گرم شدن کره زمین می شوند. حمل ونقل ، منشا اصلی انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می شود. این تحقیق باهدف تعیین میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از اجرای سامانه تندرو (BRT در تهران در مقایسه با اتوبوس های معمولی در سال 1389 انجام شده است. متدلوژی تحقیق بر اساس متد پیشنهادی IPCC و بهره گیری از فاکتورهای انتشار جهانی می باشد. همچنین با استفاده از آمار اخذ شده از شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و سازمان حفاظت محیط زیست، میزان انتشارات هر مسافر ، انتشارات سامانه اجرا شده ، انتشارات خطوط پایه و میزان کاهش انتشار درا ثر استفاده از سامانه تندرو (BRT) در تهران در سال 1389 محاسبه شده است .نتایج محاسبات نشان می دهد که میزان انتشارات هر مسافر در سامانه تندرو (BRT) در سه خط یک و چهار و هفت به ترتیب برابر با 9/188 و 1/189 و 7/282 (gr/p) است . میزان کل انتشارات سامانه در همین خطوط به ترتیب برابر با 1010×3/3 و 1010×3/0 و 1010 ×1/3 (tCO2e) است . انتشارات خطوط پایه یعنی در صورتی که مسافران سامانه بخواهند با اتوبوس های معمولی جابجا شوند برابر با 1010×5/7 و 1010×4/1 (tCO2e) خواهد بود . میزان کاهش انتشار توسط سامانه در این خطوط برابر با 1010×2/4 و 1010×1/1 و 1010×7/1 (tCO2e) است . نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین میزان کاهش انتشارات هر مسافر توسط سامانه تندرو (BRT در مقایسه با قبل از اجرای سامانه برابر با 8/299 گرم به ازای هر مسافر می باشد . همچنین میانگین کل میزان کاهش انتشارات در این رابطه معادل 1010×3/2 (tCO2e) بوده است، لذا اتوبوس های سریع السیر (BRT نقل و انتقالات را سریع و راحت کرده و میزان انتشار گازهای گلفخانه ای را با بالا بردن کیفیت وسیله حمل و نقل مسافران در مقایسه با شرایط بدون سامانه کاهش داده و در مقایسه با سایر سیستم ها هم آلودگی کمتری دارد و مقرون به صرفه است.

کلیدواژه‌ها