بررسی اثر سامانه اتوبوس تندرو بر انتشار گازهای گلخانه ای در شهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی ازمسائل جهانی آلودگی هوا گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای است .گازهای گلخانه ای در اتمسفر مانع بازگشت اشعه های فروسرخ از سطح زمین به فضا می شوند، به همین علت سبب گرم شدن کره زمین می شوند. حمل ونقل ، منشا اصلی انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می شود. این تحقیق باهدف تعیین میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از اجرای سامانه تندرو (BRT در تهران در مقایسه با اتوبوس های معمولی در سال 1389 انجام شده است. متدلوژی تحقیق بر اساس متد پیشنهادی IPCC و بهره گیری از فاکتورهای انتشار جهانی می باشد. همچنین با استفاده از آمار اخذ شده از شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و سازمان حفاظت محیط زیست، میزان انتشارات هر مسافر ، انتشارات سامانه اجرا شده ، انتشارات خطوط پایه و میزان کاهش انتشار درا ثر استفاده از سامانه تندرو (BRT) در تهران در سال 1389 محاسبه شده است .نتایج محاسبات نشان می دهد که میزان انتشارات هر مسافر در سامانه تندرو (BRT) در سه خط یک و چهار و هفت به ترتیب برابر با 9/188 و 1/189 و 7/282 (gr/p) است . میزان کل انتشارات سامانه در همین خطوط به ترتیب برابر با 1010×3/3 و 1010×3/0 و 1010 ×1/3 (tCO2e) است . انتشارات خطوط پایه یعنی در صورتی که مسافران سامانه بخواهند با اتوبوس های معمولی جابجا شوند برابر با 1010×5/7 و 1010×4/1 (tCO2e) خواهد بود . میزان کاهش انتشار توسط سامانه در این خطوط برابر با 1010×2/4 و 1010×1/1 و 1010×7/1 (tCO2e) است . نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین میزان کاهش انتشارات هر مسافر توسط سامانه تندرو (BRT در مقایسه با قبل از اجرای سامانه برابر با 8/299 گرم به ازای هر مسافر می باشد . همچنین میانگین کل میزان کاهش انتشارات در این رابطه معادل 1010×3/2 (tCO2e) بوده است، لذا اتوبوس های سریع السیر (BRT نقل و انتقالات را سریع و راحت کرده و میزان انتشار گازهای گلفخانه ای را با بالا بردن کیفیت وسیله حمل و نقل مسافران در مقایسه با شرایط بدون سامانه کاهش داده و در مقایسه با سایر سیستم ها هم آلودگی کمتری دارد و مقرون به صرفه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Survey of the Bus Rapid Transit System on Greenhouse Gas Emissions in Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeed motesaddi Zarandi, 1
  • Maryam Alipour 2
  • Faramarz Moatar 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
2 MSc. in Environmental Engineering, Department of Environment and Energy, Basic Sciences, Tehran, Islamic Azad University
3 Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment and
چکیده [English]

One of the global issues of air pollution is global warming. Greenhouse gases (GHGs) prevent the Sun's rays from returning back into space from the Earth's surface. Transport is the main source of GHG emissions whereby CO2, CH4and N2O gases released into the atmosphere from the consumption of fossil fuels by cars. This study has been conducted in Tehran, in 2010, with the aim of determining the quantity of emissions resulting from the implementation of the Bus Rapid Transport (BRT) systems as compared with conventional buses.The research methodology is based on the method of the IPCCand using Global Emission Factors. By employing statistics obtained from the Bus Company in Tehran and the Department of the Environment, emissions per passenger, emissions from the BRT system, baselines emissions, and emission reductions due to the introduction of the BRT system in Tehran, have all been calculated for 2010. The results of this calculation show that emissions per passenger in the BRT System, on Lines 1, 4 and 7, respectively, are 188.9, 189.1 and 282.7 (gr/p). The total amount of the BRT system’s emissions in the same lines is, respectively, 3.3×1010, 0.3×1010 and 3.1×1010(tCO2 e). Baseline emissions would be 7.5×1010, 1.4×1010 and 4.8×1010(tCO2 e) if those passengers wish to be transferred by conventional buses. Emission reductions achieved by the BRT system on these lines are 4.2×1010, 1.1×1010 and 1.7×1010(tCO2 e).Results have shown that the average emissions reductions per passenger made by the BRT System over the conventional system is 300 grams per passenger. The total average amount of emissions reductions has been 2.3×1010(tCO2 e), so the BRT system, in addition to raising the quality of the transport, also reduces the level of GHG Emissions compared to the conventional system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Greenhouse gases
  • Bus Rapid Transit System
  • Public transport
  • Reduction in greenhouse gas emissions