تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 پژوهشگر، کروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه میان نگرش محیط زیستی افراد و رفتار محیط زیستی (مصرف انرژی خانگی ) آن ها در مناطق شهری شهرستان ارومیه می پردازد. در این تحقیق ، نگرش افراد مورد بررسی در دو سطح نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص (مصرف انرژی ) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق فرضیه تحقیق، بین نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص ، با رفتار مصرف انرژی افراد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد . نگرش محیطی زیستی عام ، بر پایه مقیاس نوین زیست محیطی و نگرش مصرف انرژی بر پایه مقیاس محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفته اند. از نظر روش شناسی ، برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، نمونه ها از مناطق شهری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و از 383 نفر از ساکنان شهر ارومیه جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اولا ، افراد مورد بررسی در هر دو نوع نگرش نمره بالایی دریافت کرده اند و ثانیا، رابطه مثبت و معناداری بین نگرش محیطی زیستی عام و رفتار معنادار محیطی زیستی (مصرف انرژی) افراد وجود دارد. در ادامه ی مقاله، دلایل احتمالی بروز این نتیجه مرود بحث قرار گرفته و در انتها نیز پیشنهاداتی برای انجام بهتر تحقیقات آتی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between the New Environmental Paradigm andHousehold Energy Consumption

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi, 1
  • Hossein Mahmoodi, 2
  • Narges Dibaei 3
  • Sara Karimzadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences,Faculty of Humanities and Social Science, Mazandaran University.
2 Researcher, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University.
3 MSc. Student of Agroecology, Varamin Azad University
4 Master of Sociology, Payamnoor University
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between environmental attitudes and environmental behavior (namely, household energy consumption) in Urumia. In this study, attitudes of individuals at two levels of general environmental attitude and specific environmental attitude (energy consumption) have been studied. According to the research hypotheses, there is a positive and significant correlation between general environmental attitudes and specific environmental attitudes. General environmental attitudes were evaluated based on NEP and, methodologically, a survey method was applied with cluster sampling to choose the samples. The overall results showed that subjects for both attitudes received a high score, and there is a significant and positive relationship between general environmental attitudes and significant environmental behavior (energy consumption). The possible reasons for this result are discussed later in the paper and several suggestions are put forward for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental attitude
  • Energy consumption attitude
  • Environmental behavior (energy consumption)
  • New Environmental paradigm (NEP)