نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش محیط زیستی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، وزارت آﻣﻮ زش و ﭘﺮورش

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی نیاز های آموزش محیط زیستی معلمان زن در مقطع ابتدایی می باشد.جامعه آماری این تحقیق معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 196 نفر از آنها از 16 مدرسه انتخاب شد. سپس با روش نیازسنجی بوریچ نظر معلمان زن در مورد میزان اهمیت و میزان آگاهی از فهرستی از 36 قابلیت محیط زیستی ارزیابی شد و در نهایت با محاسبه ضریب اختلاف وزنی ، نیازها اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معلمان در چهار زمینه روش های ارائه آموزش های محیط زیستی، طرح الگوهای تجربی به منظور تسهیل آموزش های محیط زیستی، راه های ایجاد انگیزه و هیجان در فعالیت های خارج از مدرسه و روش های ارزشیابی در آموزش های محیط زیستی نیاز به آموزش دارند. نیازهایی که زیر مجموعه مهارت طراحی و اجرای آموزش های محیط زیستی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Training Needs of Women Primary Teachers of Environment in the 17th District of the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Azadeh Majdodin, 1
  • Mohammad Reza Nili 2
  • Hadi Veisi 3
1 Graduate of Educational Technology, Teacher in the Ministry of Education, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Faculty of Education, University of Alameh, Tehran.
3 Associate Professor, Head of Research Center on “Education for Sustainble Development” Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University G.C., Evin, Tehran.
چکیده [English]

The purpose of the study was to identify and prioritize the educational needs of women teachers of environment at primary school level who, as the target population for the study, were selected from the 17th district of the City of Tehran (Iran). 196 teachers were selected through the stratified random sampling technique from16 primary schools. The Borich needs assessment model was used to assess the perceived level of importance given by and competence of women teachers regarding 36 professional competencies. Training needs were analyzed and ranked using Mean Weighted Discrepancy Scores (MWDS). From the results of the Borich needs assessment model, four competencies were identified as having a greater requirement for environmental education by women primary school teachers, as follows: teaching methodologies, experiments and activities to facilitate the teaching of environmental subjects, ways of infusing motivation in field trips and evaluation of environmental education. All of these competencies refer to the competence of designing and implementing environmental education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Needs assessment
  • Environmental education
  • Borich needs assessment model
  • women teachers