نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 وزارت آﻣﻮ زش و ﭘﺮورش

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی نیاز های آموزش محیط زیستی معلمان زن در مقطع ابتدایی می باشد.جامعه آماری این تحقیق معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 196 نفر از آنها از 16 مدرسه انتخاب شد. سپس با روش نیازسنجی بوریچ نظر معلمان زن در مورد میزان اهمیت و میزان آگاهی از فهرستی از 36 قابلیت محیط زیستی ارزیابی شد و در نهایت با محاسبه ضریب اختلاف وزنی ، نیازها اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معلمان در چهار زمینه روش های ارائه آموزش های محیط زیستی، طرح الگوهای تجربی به منظور تسهیل آموزش های محیط زیستی، راه های ایجاد انگیزه و هیجان در فعالیت های خارج از مدرسه و روش های ارزشیابی در آموزش های محیط زیستی نیاز به آموزش دارند. نیازهایی که زیر مجموعه مهارت طراحی و اجرای آموزش های محیط زیستی می باشند.

کلیدواژه‌ها