ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار فیزیولوژی گیاهی، بخش تحقیقات علف های هرز، ﻣﺆ ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

4 دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، بخش تحقیقات علف های هرز، ﻣﺆ ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

5 استادیار ژنتیک مولکولی ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

17 اکوتیپ سس زراعی از نواحی مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR و پروتئینی مورد ارزیابی قرار گرفتند.از ده آغازگر ISSR، در مجموع 361 باند نمره دهی شد که در بین آنها 347 باند چند شکل بودند. میانگین PIC (محتوای اطلاعات چند شکلی ) بر پایه داده های ISSR و پروتئینی ، به ترتیب 66/0 و 4/0 محاسبه گردید . تجزیه خوشه ای و پلات های PCA حاصل از ضریب تشابه دایس ، همخوانی بالایی داشتند. آنالیز واریانس مولکولی بر پایه داده های ISSR ، تنوع کلی را به % 81 ( تنوع بین جمعیت ها ) و % 19 ( تنوع داخلی جمعیت ها) و بر پایه داده های پروتئینی به % 85( تنوع بین جمعیت ها ) و % 15 ( تنوع داخل جمعیت ها ) تقسیم نمود. تنوع زیاد بین اکوتیپ ها ممکن است نتیجه خودگشتی بالای این گیاه ، جریان ژنی محدود و سرعت پایین انتقال دانه گرده و دانه باشد. آگاهی از تنوع ژنتیکی این علف هرز با استفاده از ابزارهای ملکولی متفاوت ، می تواند منجر به پیشرفت برنامه های مدیریتی به منظور کنترل موثر این علف هرز در زمین های زراعی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Genetic Diversity in Cuscuta campestris Yunker Ecotypes Based on their Molecular and Protein Markers

نویسندگان [English]

  • Sara Tajdoost, 1
  • Ramezan Ali Khavari-Nejad 2
  • Fariba Meighani, 3
  • Eskandar Zand 4
  • Zahra Noormohammadi 5
1 h.D. student, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University.
2 Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University.
3 Assistant Professor, Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute.
4 Associate Professor, Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute.
5 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The genetic diversity of 17 Cuscuta campestris ecotypes collected from different regions of Iran was assessed using ISSR and protein markers. Ten ISSR primers generated a total of 361 bands, of which 347 bands were polymorphic. PIC (polymorphism information content), based on ISSR and protein data, averaged 0.66 and 0.4 per primer, respectively. Cluster analysis and PCA plots derived from Dice’s similarity coefficientof the two-marker systems were highly concordant. The analysis of molecular variance allowed us to partition variation into: 81% (variance among populations) and 19% (variance within populations) based on ISSR data; and 85% (variance among populations) and 15% (within populations) for protein data. This high variation among ecotypes could be due to the high self fertilization, limited gene flow or the low rate of pollen and seed migration among ecotypes. Knowledge of the genetic variability of the weed acquired through using different molecular tools can be helpful in developing management programs in order to effective control of the weed in crop fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Genetic diversity
  • Cuscuta campestris
  • ISSR markers
  • Gene flow