نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بروز مشکلات عدیده محیطزیستی در کشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته موجب گردیده است کـه توجـه بـه حفاظـت محـیطزیسـت از نمـود بیشتری در فرایند تصمیمسـازی وتصـمیمگیـری برخـوردار گـردد. رونـد شتابان توسعه و تاثیرات ناشی ازآن برمحیط موجب شده است تا ارزیـابی اثرات ناشی از توسعه بر محـیطزیسـت، بـهعنـوان بخشـی ازفعالیـتهـای توسعه مد نظر قرار گیرد کهانجاماین امرلزومارزیابی راهبردها به منظـور انتخاب بهترین راهبرد و یا اصلاح آنها را ضروری میسازد. تحقق توسعه پایدار نیازمند چند ابزار پشتیبانی است که یکی ازاصلیترین آنها ارزیابی محیطی است که تاکید بسیاری بر دستیابی بـه اشـکال پایـداری درفراینـد توسعه دارد. در سالهای اخیر ارزیابی محیطی منطقهای بـهعنـوان ابـزاری موثر در پشتیبانی از توسعه پایدار محلی شناخته شده است. دراین پژوهش سعی شده اسـت تـا بـا انجـام REA در منطقـه سـهند بـه تحلیـل وتفسـیر الگوهای توسعهاجتماعی- اقتصادی ناپایدار گذشتهوعلل بروز مشکلات محیطی تجمعی در سطح منطقه مـورد مطالعـه پرداختـه شـودو بـا تـدوین برآمدهای راهبردی جهت اجرایی کردن دستور کار محلـی21، بـهارتقـاء پایداری در توسعه همه جانبهاین منطقهاقدام گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مشکلات محیطزیستی موجـوددر منطقـه مـورد مطالعـه عمدتاً ناشی ازفعالیت هـای اقتصـادی- اجتمـاعی ناپایـدارو کـم تـوجهی نهادهای مسئول در سطح منطقهاست، لـذا بـه منظـور بـه حـداقل رسـاندن مشکلات محیطی و حمایت از توسعه پایدار محلی، نه تنهـا لازماسـت بـه اقدامات توسعه ای با در نظر گرفتن مولفه های محیطزیستی در بدو شروع برنامهها و سیاستها پرداخت بلکه بایستی به توسعهاقـدامات راهبـردی در جهت اصلاح دلایل مشکلات محیطی ناشی از توسعهاجتماعی- اقتصادی ناپایدار نیزاقدامورزید.

کلیدواژه‌ها