ارائه چارچوب روش شناختی به منظور ارزیابی محیطی منطقهای(REA) واجرایی نمودن دستورکار محلی21مطالعه موردی: منطقه سهند در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بروز مشکلات عدیده محیطزیستی در کشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته موجب گردیده است کـه توجـه بـه حفاظـت محـیطزیسـت از نمـود بیشتری در فرایند تصمیمسـازی وتصـمیمگیـری برخـوردار گـردد. رونـد شتابان توسعه و تاثیرات ناشی ازآن برمحیط موجب شده است تا ارزیـابی اثرات ناشی از توسعه بر محـیطزیسـت، بـهعنـوان بخشـی ازفعالیـتهـای توسعه مد نظر قرار گیرد کهانجاماین امرلزومارزیابی راهبردها به منظـور انتخاب بهترین راهبرد و یا اصلاح آنها را ضروری میسازد. تحقق توسعه پایدار نیازمند چند ابزار پشتیبانی است که یکی ازاصلیترین آنها ارزیابی محیطی است که تاکید بسیاری بر دستیابی بـه اشـکال پایـداری درفراینـد توسعه دارد. در سالهای اخیر ارزیابی محیطی منطقهای بـهعنـوان ابـزاری موثر در پشتیبانی از توسعه پایدار محلی شناخته شده است. دراین پژوهش سعی شده اسـت تـا بـا انجـام REA در منطقـه سـهند بـه تحلیـل وتفسـیر الگوهای توسعهاجتماعی- اقتصادی ناپایدار گذشتهوعلل بروز مشکلات محیطی تجمعی در سطح منطقه مـورد مطالعـه پرداختـه شـودو بـا تـدوین برآمدهای راهبردی جهت اجرایی کردن دستور کار محلـی21، بـهارتقـاء پایداری در توسعه همه جانبهاین منطقهاقدام گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مشکلات محیطزیستی موجـوددر منطقـه مـورد مطالعـه عمدتاً ناشی ازفعالیت هـای اقتصـادی- اجتمـاعی ناپایـدارو کـم تـوجهی نهادهای مسئول در سطح منطقهاست، لـذا بـه منظـور بـه حـداقل رسـاندن مشکلات محیطی و حمایت از توسعه پایدار محلی، نه تنهـا لازماسـت بـه اقدامات توسعه ای با در نظر گرفتن مولفه های محیطزیستی در بدو شروع برنامهها و سیاستها پرداخت بلکه بایستی به توسعهاقـدامات راهبـردی در جهت اصلاح دلایل مشکلات محیطی ناشی از توسعهاجتماعی- اقتصادی ناپایدار نیزاقدامورزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Methodological Framework for Regional Environmental Assessment and Local-level Implementation of Agenda 21 – a Case Study of Sahand Region in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Sharifzadegan, 1
  • Naghmeh Mobarghaei 2
  • Pouya Joudi 3
1 Associate Professor, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
2 Assisstant Professor, Environmental Science research Institute University of Shahid Beheshti.
3 M.A Graduate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

The creation of environmental problems in both developing and developed countries has attracted more attention to the question of environmental conservation during the decision making process. Rapid development and its effect on the environment have resulted in impact assessment to become a part of development activities and it has been necessary to assess strategies for selecting the best one. The implementation of sustainable development requires several support instruments of which the main one is environmental impact assessment which places more emphasis on access to sustainable forms in the development process. Recently, Regional Environmental Assessment (REA) has become known as an effective instrument in supporting the local sustainable development process. In this research, effort has been given to analyzing unsustainable socio-economic development patterns by applying REA in Sahand region.In addition some strategies have been created for localizing Agenda 21 and promoting sustainable and multi-sectoral development in this region. These results indicate that most environmental problems in the region are due to unsustainable socio-economic activities and too little attention being paid by the responsible institutions at the regional level. Hence, in order to minimize environmental problems and supporting the local sustainable development, not only is it necessary to propose development actions by considering the environmental parameters at the beginning of plans and policies, but we should also proceed to develop the necessary strategic actions in order to modify the causes of environmental problems due to unsustainable socio-economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Regional environmental assessment
  • Agenda 21
  • Sustainable development
  • Strategic environmental assessment
  • Sahand region