برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزرمطالعه موردی : ساحل تفریحی رادیو- دریا شهرستان چالوس

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد بین ارشته ای، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش ارزش تفریحی ساحل رادیو دریا شهرستان چالوس و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدید کنندگان این ساحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) وپرسشنامه انتخاب دوگانه برای سال 1388 تعیین و اندازه گیری گردید . برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی ، پارامترهای این مدل برآوردگردید. نیایج نشان می دهد که 65 درصد افراد بررسی شده در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از ساحل مورد نظر هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدید گنندگان برای ارزش تفریحی این ساحل 1169 ریال برای هر بازدید است . ارزش تفریحی ماهانه این منطقه ساحلی بیش از 75/37 میلیون ریال و ارزش کل تفریحی سالانه آن 453 میلیون ریال برآورد شده است . نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدید گنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل موثر در میزان (WTP) بازدید گنندگان برای استفاده از ساحل است . کیفیت ساحل ( تمیزی ساحل و شفافیت آب ) از نظر بازدید گنندگان عامل بعدی در تاثیرگذاری برمیزان WTP بازدید گنندگان بوده ، بطوریکه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده است. میزان تحصیلات عامل بعدی است که در سطح ده درصد معنی دار است. فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر تاثیر گذار بعدی است که با علامت منفی و در سطح ده درصد معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Recreational Value of the Caspian Sea Coast (Case Study: Radio-darya Recreational Coast of Chalous, Iran)

نویسندگان [English]

  • Gholamali Sharzehi 1
  • Ahmad Samdeliri 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Ph.D. Student of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this research, the recreational value of the Radio-darya coast of the Chalous coastline was estimated, alongside the measure of visitors' willingness-to-pay (WTP), by using a contingent valuation (CV) method and dichotomous choice (DC) questionnaire. WTP was measured by using a Logit model which parameters were estimated based on the Maximum Likelihood (ML) Model for the year 2009. The results show that 65 percent of investigated individuals will pay for recreational usage of the aforementioned coast. The average WTP is 1169 Rials (about 1 USD) for each visit. Recreational monthly value of this coastal region is more than 37.75 million Rials (about 3230 USD); to be precise, the total annual recreational value of this area is estimated to be about 453 million Rials. Furthermore, the variables of "offer" and "visitors' income" are statistically significant at the level of 1%; so, these two variables are considered as the most important factors affecting visitors' WTP.The next factor influencing their WTP, from the point of view of visitors, is the quality of the coast (coastal neatness and water limpidity) which is significant at the 1% statistical level. Level of education is the next effective factor with significance at the 10% level. Moreover, distance between the coast and place of residence is the next factor affecting WTP negatively at the 10% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environment
  • Contingent valuation (CV)
  • Willingness to pay (WTP)
  • Radio-darya Coast
  • Logit model