نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نفت خام مخازن تاحدود 7 درصد گوگرد دارد و بین50 تا 95 درصد این گوگرد به صورت تیوفن های مختلف می باشد. در اثر احتراق ترکیبات آلی گوگرد دار، اکسید های گوگرد تولید شده باعث بارش باران های اسیدی و آلودگی زیست محیطی می شود . در حال حاظر روش رایط برای حذف گوگرد به صورت هیدرودسولفوریزاسیون می باشد که علاوه بر صرف هزینه زیاد، مولکول های گوگرد به طور کامل از ترکیبات آروماتیک گوگرددار جدا نمی شوند، از این رو توجه محققان به روش گوگردزدایی بیولوژیکی معطوف شده است. دی بنزوتیوفن (DBT) به عنوان یک مولکول الگو جهت سنجش توانایی میکروارگانیسم ها در گوگرد زدایی مورد استفاده قرار می گیرد. باکتری هوازی شیمولیتوآوتوتروف اختیاری جداسازی شده از نقاط آلوده به ترکیبات نفتی اطراف اهواز (دارخوین ) ساختار پیوند کربن – کربن را نمی شکند و فقط گوگرد را از ساختمان (DBT) جدا می کند. باکتری مذکور نیازی به مواد آلی به عنوان منبع کربن و انرژی برای گوگردزدایی نفت خام ندارد.

کلیدواژه‌ها