گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن توسط باکتری Klebsiella oxytocaجداسازی شده از خاک های آلوده به نفت جنوب اهواز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد، ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

4 مربی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نفت خام مخازن تاحدود 7 درصد گوگرد دارد و بین50 تا 95 درصد این گوگرد به صورت تیوفن های مختلف می باشد. در اثر احتراق ترکیبات آلی گوگرد دار، اکسید های گوگرد تولید شده باعث بارش باران های اسیدی و آلودگی زیست محیطی می شود . در حال حاظر روش رایط برای حذف گوگرد به صورت هیدرودسولفوریزاسیون می باشد که علاوه بر صرف هزینه زیاد، مولکول های گوگرد به طور کامل از ترکیبات آروماتیک گوگرددار جدا نمی شوند، از این رو توجه محققان به روش گوگردزدایی بیولوژیکی معطوف شده است. دی بنزوتیوفن (DBT) به عنوان یک مولکول الگو جهت سنجش توانایی میکروارگانیسم ها در گوگرد زدایی مورد استفاده قرار می گیرد. باکتری هوازی شیمولیتوآوتوتروف اختیاری جداسازی شده از نقاط آلوده به ترکیبات نفتی اطراف اهواز (دارخوین ) ساختار پیوند کربن – کربن را نمی شکند و فقط گوگرد را از ساختمان (DBT) جدا می کند. باکتری مذکور نیازی به مواد آلی به عنوان منبع کربن و انرژی برای گوگردزدایی نفت خام ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desulfurization of Dibenzothiophene by Klebsiella oxytoca Isolated from Oil-Contaminated Soils in Southern Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Ahmad Laleh 1
  • Soleiman Amiri, 2
  • Gholamhosein Ebrahimipuor 3
  • Javad Fakhary 4
1 -Assistant Professor, Department of chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 -M.Sc. Faculty of Biological Sciences, Shahid Behshti University
3 Associate Professor,Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
4 M.Sc. Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The crude oil of various oil reservoirs contain up to 7% sulfur and between 50 - 95 % of this sulfur is in the form of different thiophenes. The combustion of organosulfur compounds produces sulfur oxides that are the main cause of acidic rain and environmental pollution. The current method for desulfurization is hydrodesulfurization which is too expensive and sulfur does not get completely isolated, therefore, the researchers have focused on biodesulfurization method. Dibenzothiophene (DBT) has been used as a molecule model for validation of microorganisms’ ability in desulfurization. There is no report about chemolithoautotrophic bacteria that desulfurizes the crude oil. The isolated ISA4 bacterium which is used in this study does not break the carbon – carbon bond structure, but only removes the sulfur from the skeleton of DBT. From the industrial viewpoint, this bacterium does not require organic materials as energy and a carbon source for desulfurizing the crude oil. ISA4 Bacterium with 100% query and 99% homology is similar to Klebsiella oxytoca

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chemolithoautotrophic
  • Desulfurization
  • Dibenzothiophene and Crude oil