بررسی عوامل موثر بر میزان دانش ، نگرش ، مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کنندگان شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس مرکز آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فن آوری مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یک راهبرد محیط زیستی به منظور کنترل جمعیت آفات معرفی شد.هدف این مطالعه توصیفی – همبستگی تعیین عوامل موثر بر میزان دانش ، نگرش ،مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کننده شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات است. 97 باغدار شرکت کننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به مرور پیشینه نگاشته ها و جلسات غیررسمی با مشارکت کنندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از پاتل متخصصان تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ 86/0 نیز نشان دهنده ی پایایی پرسشنامه است. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که شرکت در کلاس ها، سابقه ی شغلی ، میزان تولید ، اعتماد بین فردی و منزلت اجتماعی بر دانش مدیریت تلفیق آفات باغداران موثر هستند علاوه بر آن نگرش باغداران در رابطه با مدیریت تلفیقی آفات به وسیله نشر اطلاعات، خلاقیت و دسترسی به ادوات باغبانی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین نشر اطلاعات، میزان تولید، عضویت در تعاونی و خلاقیت روی مهارت در خصوص مدیریت تلفیقی آفات موثر هستند. در پایان رضایت شغلی ، سن و نشر اطلاعات روی سطح تمایلات باغداران شرکت کننده تاثیر گذار بودند. نتایج مطالعه حاضر توصیه هایی را برای سیاست گذاران مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در مزرعه دارد. بر اساس این نتایج گسترش کلاس های فعال مدرسه در مزرعه در استان، برپایی کلاس های توجیهی جهت ارتقای دانش مدیریت تلفیق آفات کشاورزان طرف تماس (ریش سفیدان) و حمایت مالی از برنامه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Influencing Orchard Farming Participants’ Knowledge, Attitudes and Program at DalahooSkills (KASA) in the Integrated Pest Management

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghorbani Piralidehi, 1
  • Kumars Zarafshani 2
  • Farzad Jalilian 3
1 M.Sc. in Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Razi
2 Associate Professor Department of Agricultural Extensi
3 Research Assistant in Pests and Plant Diseases Research Center, Agriculture Research Center of Kermanshah, in Faculty of Agriculture, University of Tarbiat modarres
چکیده [English]

Integrated Pest Management (IPM) has been introduced as an appropriate environmental strategy to control pest populations. The purpose of this descriptive correlational study was to determine the factors influencing the knowledge, attitude, skills, and aspirations (KASA) among a sample of orchard farmers participating in IPM training at a farmer field school (FFS). From a total of 130 participants, 97 orchard farmers were randomly selected as the sample size. A researcher-made questionnaire was designed using literature review and informal interviews with FFS participants outside the population. A panel of experts approved the content validity of research instrument. An alpha level of 0.86 showed sufficient reliability of the questionnaire. The results of step-wise regression analysis revealed that participating in FFS, farming experience, yield, trust, and social status affected orchard farmers’ IPM knowledge. Moreover, farmers’ attitudes towards IPM were influenced by knowledge diffusion, creativity, and access to horticultural equipment. In addition, knowledge diffusion, yield, membership in farmer cooperatives, and being creative affected orchard farmers’ skills in IPM. Finally, job satisfaction, age, and knowledge diffusion influenced farmers’ aspirations towards IPM. The result of this study has implications for IPM-FFS policy-makers. Developing FFS sites and actors in the province, conducting orientation classes in IPM for contact farmers, and extending financial support to IPM are all recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Integrated Pest Management
  • Farmer Field School
  • Orchard farmers