نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فن آوری مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یک راهبرد محیط زیستی به منظور کنترل جمعیت آفات معرفی شد.هدف این مطالعه توصیفی – همبستگی تعیین عوامل موثر بر میزان دانش ، نگرش ،مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کننده شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات است. 97 باغدار شرکت کننده به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به مرور پیشینه نگاشته ها و جلسات غیررسمی با مشارکت کنندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از پاتل متخصصان تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ 86/0 نیز نشان دهنده ی پایایی پرسشنامه است. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که شرکت در کلاس ها، سابقه ی شغلی ، میزان تولید ، اعتماد بین فردی و منزلت اجتماعی بر دانش مدیریت تلفیق آفات باغداران موثر هستند علاوه بر آن نگرش باغداران در رابطه با مدیریت تلفیقی آفات به وسیله نشر اطلاعات، خلاقیت و دسترسی به ادوات باغبانی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین نشر اطلاعات، میزان تولید، عضویت در تعاونی و خلاقیت روی مهارت در خصوص مدیریت تلفیقی آفات موثر هستند. در پایان رضایت شغلی ، سن و نشر اطلاعات روی سطح تمایلات باغداران شرکت کننده تاثیر گذار بودند. نتایج مطالعه حاضر توصیه هایی را برای سیاست گذاران مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در مزرعه دارد. بر اساس این نتایج گسترش کلاس های فعال مدرسه در مزرعه در استان، برپایی کلاس های توجیهی جهت ارتقای دانش مدیریت تلفیق آفات کشاورزان طرف تماس (ریش سفیدان) و حمایت مالی از برنامه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها