بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر آفتابگردان (Helianthus annuus) و پنبه (Gossypium hirsutum)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

به منظور بررسی تاثیر باقیمانده تعدادی از علف کش های سولفونیل اوره بر دو گیاه زراعی آفتابگردان و پنبه ،آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار ودر 4 تکرار به صورت مجزا برای هر کدام از گیاهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از علف کش های : سولفورسولفورون(آپیروس) ، یدوسولفورون+ مزوسولفورون ( شوالیه )، کلروسولفورون (مگاتن ) ، سولفو سولفورون+ مت سولفورون متیل (توتال ) ، یدوسولفورون+مزوسولفورون + مفن پایر(آتلانتیس) در سه مقدار متفاوت و شاهد بدون مصرف علف کش . تیمار های علف کشی بر روی خاک سمپاشی شدند و خاک آلوده از عمق 30 سانتی متری پس از 4 ماه به گلخانه منتقل شد و سپس دو گیاه پنبه و آفتابگردان درگلدان های حاوی این خاک ها کشت شدند. ارتقاع ، طول ریشه ، وزن خشک ریشه ، ساقه و برگ ، سطح برگ و همچنین وزن خشک کل گیاه در مرحله 4 برگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای علف کشی تقریبا در بیشتر صفات اندازه گیری شده در گیاه آفتابگردان اثر منفی داشتند و علف کش های سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و کلروسولفورون در مقادیر مصرف بالا( به ترتیب با 44 و 5/22 گرم ماده موثره در هکتار) بیشترین اثر سوء را بر روی این گیاه داشتند ، به طوری که به ترتیب سبب 97/82 درصد و 31/70 درصد کاهش وزن خشک آفتابگردان نسبت به شاهد بدون علف کش شدند. در مورد گیاه پنبه فقط ارتفاع و طول ریشه تحت تاثیر علف کش ها قرار گرفته بود و علف کش های سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل و کلروسولفورون در مقادیر بالا بیشترین اثر منفی را بر روی ارتفاع و طول ریشه پنبه داشتند. باتوجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که احتمالا آفتابگردان گیاه حساس تری نسبت به پنبه در برابر باقیمانده علف کش های سولفونیل اوره است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Residue of Some Sulfonylurea Herbicides on Sunflower (Helianthus Annuus) and Cotton (GossypiumHirsutum)

نویسندگان [English]

  • Hamed Mansoori, 1
  • Eskandar Zand, 2
  • Morteza Tavakoli 3
  • Mohammad Ali Baghestani 2
1 M.Sc. in Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University.
2 Associate Professor, Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran
3 M.S.c. in Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Tehran Research and Science Branch
چکیده [English]

In order to study the effect on sunflower and cotton of the residue of some sulfonylurea herbicides, two randomized complete block design studies were conducted with ten treatments in four replications for both of plants. Treatments included: sulfosulfuron (Apirus), idosulfuron+mesosulfuron (Chevalier), chlorsulfuron (Megaton), sulfosulfuron+ metsulfuron methyl (Total), idosulfuron+mesosulfuron+ mefenpyr (Atlantis) where all of the herbicides were used in three doses, with a no-herbicide control. Soil was sprayed with the herbicides and the treated soils were transferred to the greenhouse after four months, and sunflower and cotton were planted in pots containing these soils. The length and dry weight of different plant organs (root, stem and leaf) and total dry weight were measured at the four-leaf stage. The results showed that the treatments had negative effects on most of the measured characteristics in sunflower and sulfosulfuron+ metsulfuron methyl and chlorsulfuron at the highest dose (44 and 22.5 g ai ha-1, respectively) had the most harmful effects on the sunflowerand reduced dry weight by 82.97% and 70.31%, respectively, in comparison with the control. Only the height and root length of cotton had been affected of the herbicides and sulfosulfuron+ metsulfuron methyl and chlorsulfuron at the highest dose had the greatest negative effects on the height and root length of cotton. In attention to the results obtained, we can conclude that sunflower is probably more sensitive than cotton towards sulfonylurea herbicide residue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sulfosulfuron
  • metsulfuron
  • mesosulfuron
  • chlorsulfuron