نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تربیت معلم

چکیده

به منظور شناخت منابع شوری آب زیرزمینی دشت لنجانات ، از منابع آب زیرزمینی (چاه)، آب سطحی (رودخانه زاینده رود) و پساب صنایع فعال در دشت در چهار فصل نمونه برداری شده است.نتایج حاصل از سنجش های صحرایی و آزمایشگاهی حاکی از افزایش تدریجی غلظت عناصر اصلی Cl ،Ca ،Na و SO 4 و و عناصر فرعی و نادر ،F ،Ba ،I ،Sr ،Br ،Li ،B و Si در مسیر جریان آب زیرزمینی از حاشیه دشت به سمت رودخانه زاینده رود و بخش میانی آبخوان است . بر این اساس بازه تغییرات هدایتی الکتریکی آب زیرزمینی دشت μS/cm 11390- 561 می باشد . یون کلر به عنوان شاخص شوری در آب های زیرزمینی ، با پارامتر هدایت الکتریکی و عناصر ،Mg Br ،Ca و Sr همبستگی بالا دارد که نشان دهنده نقش موثر آن در تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت است. نسبت های معرف و اندیس های اشباع محاسبه شده برای نمونه های آب زیرزمینی همراه با نمودارهای ژئوشیمیایی نشان می دهد که انحلال رسوبات تبخیری (هالیت و ژیپس) و فرایندهای تبادل یونی بیشترین تاثیر را بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت دارند. نسبت جرمی Cl/Br برای نمونه های آب زیرزمینی دشت لنجانات از 329 در حاشیه ارتفاعات تا 4492 درمیانه دشت بدست آمده است. داده های حاصل ، محدوده نسبت Cl/Br گزارش شده برای آب های زیرزمینی متاثر از انحلال نهشته های تبخیری را تایید می کند اما با بازه نسبت مذکور برای آب های زیرزمینی آلوده به پساب های خانگی همپوشانی دارد.

کلیدواژه‌ها