بررسی تغییرات عمده اقلیمی ، سن یابی و تعیین نوع دیاژنز در سواحل جنوبی دریای خزر در طی صده گذشته با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد رسوب شناسی، مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر، موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

در این مطالعه با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن ، دمای محیط رسوب گذاری و نوع دیاژنز و در نتیجه تغییرات عمده اقلیمی در دریای خزر بررسی گردیده است. به این منظور یک مغزه با طول 142 سانتی متر و از فاصله 12 کیلومتری ساحل از رسوب منطقه جنوب دریای خزر (نزدیک شهر لنگرود )، برداشت شده است . تعیین سن رسوب به روش اندازه گیری 210 Pb و Cs 137 انجام گرفت و نرم رسوب گذاری cm/year 9/0 مشخص گردید .جهت تعیین دمای محیط رسوب گذاری و روند دیاژنز ، نمونه ها به روش آنالیز طیف سنجی جرمی آنالیز گردیدند. بررسی روند کلی ایزوتوپ اکسیژن و کربن عمدتا بیانگر یک دیاژنز تدفینی خیلی کم عمق می باشد .محاسبه دمای آب دریا در زمان رسوب گذاری در منطقه مورد مطالعه در دریای خزر، با استفاده از سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن یعنی نمونه ای که کمترین دگرسانی را نشان می دهد ومربوط به 120 سال پیش می باشد، حدود؛ °C 21 بوده است.باتوجه به اندازه گیری دمای آب با استفاده از دستگاه CTDدر زمان نمونه برداری به نظر می رسد که تغییرات عمده اقلیمی خاصی نسبت به زمان حال مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Major Climatic Change, Determination of Age and Type of Diagenesis in South Coast of Caspian Sea Using Oxygen and Carbon Stable Isotopes

نویسندگان [English]

  • Taraneh Sharmad 1
  • Mohammad Hossein Adabi, 2
  • Abdolreza Karbassi 3
  • Hossein Bageri 4
1 Ph.D. student of Environmental Science,Faculty of the Environment and Energy, Science and Research Branch, IslamicAzad University.
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University.
3 Assistant Professor, Department of Environmental Management and Planning, Graduate Faculty of the Environment, Tehran University.
4 M.Sc. on Sedimentology, Iranian National Institute for Oceanography, Caspian Sea Oceanography Center.
چکیده [English]

In the present study depositional temperature, diagenetic type and major climatic changes are investigated using oxygen and carbon stable isotopes. For this purpose, a sediment core (140 cm long) of 12 Km distance from the coast (near Langroud city), was collected from the southern Caspian Sea.A sedimentation rate of 0.9 cm/year was obtained based on a 210Pb and 137Cs isotope study of the sediment core. The depositional temperature and diagenetic type were obtained based on Mass Spectrometry analysis of sediment samples. The oxygen-carbon isotope study indicates a very low depth of burial diagenesis. Water temperature based on the heaviest oxygen isotope value with least alteration, shows around 21ºCduring sedimentation, (120 years ago) while CTD results during sampling show the same result, so it seems that there have been no major climatic changes in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea sediments
  • Oxygen-carbon isotopes
  • 210Pb and 137Cs isotopes
  • Diagenetic type
  • Major climatic changes