تاثیر نانواکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور سدیمی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم خاکف دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 محقق بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی قم

چکیده

جهت بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در حاک شور- سدیمی ، آزمایشی در استان قم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی(صفر و 15 تن در هکتار) و دو سطح پودر نانواکسید آهن(صفر و 20 میلی گرم در کیلو گرم خاک) بود که در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع اعمال و گیاه آفتاب گردان کشت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نانواکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب معادل 4 و 22 درصد نسبت به شاهد شد. بیشترین افزایش عملکرد ماده خشک با کاربرد توام 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کاربرد نانواکسید آهن سبب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه گیاه آفتاب گردان شد. این روند افزایشی درا ثر کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی روی ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه به ترتیب معادل 8، 18، و 15 درصد نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nano Iron Oxide Powder and Urban Solid Waste Compost Coated Sulfur on Sunflower Yield and Yield Components in Saline-Sodic Soil

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghodsi, 1
  • Ali Reza Astaraei 2
  • Hojat Emami, 3
  • Mohammad Hadi Mirzapour 4
1 -M.Sc. Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Agronomy researcher of the Agricultural Research Center in Qom, Iran
چکیده [English]

A field experiment at Qom province was conducted to study the effects of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur (USWCS) on yield and yield components of sunflower plants in a saline-sodic soil, in a randomized complete block design with factorial arrangement with three replications. Treatments were two levels of urban solid waste compost coated sulfur (0 and 15 ton/ha) and two levels of nano iron oxide powder (0 and 20 mg/kg) applied to plots of 4 m2 and sunflower plants were sown. The results showed that the use of nano iron oxide and USWCS increased grain yield by 4 and 22 percent, respectively, compared to the control. The maximum increase in dry matter yield was observed by combined use of 15 (ton/ha) USWCS and 20 (mg/kg) nano iron oxide. Application of nano iron oxide powder significantly increased the plant height, head diameter and 1000 seed weight of sunflower plants. This increasing trend with the use of USWCS was also observed in plant height, head diameter and 1000 seed weight by 8, 18 and 15 percent, respectively, compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saline-sodic soil
  • Urban compost coated sulfur
  • Nano iron oxide powder
  • Sunflower