نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات کشاورزی قم

چکیده

جهت بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در حاک شور- سدیمی ، آزمایشی در استان قم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی(صفر و 15 تن در هکتار) و دو سطح پودر نانواکسید آهن(صفر و 20 میلی گرم در کیلو گرم خاک) بود که در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع اعمال و گیاه آفتاب گردان کشت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نانواکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب معادل 4 و 22 درصد نسبت به شاهد شد. بیشترین افزایش عملکرد ماده خشک با کاربرد توام 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کاربرد نانواکسید آهن سبب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه گیاه آفتاب گردان شد. این روند افزایشی درا ثر کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی روی ارتفاع گیاه، قطر طبق و وزن هزار دانه به ترتیب معادل 8، 18، و 15 درصد نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها