ارزیابی تاثیرات تنش های گرمایی در کشت ذرت (مطالعه موردی استان قزوین)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد چغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

چکیده

تنش گرمایی درگیاهان عبارت است از افزایش دما به بالاتر از سطح آستانه برای یک دوره زمانی که موجب خسارت تغییر ناپذیر(پایدار) در رشد ونمو گیاهان شود. در دماهای خیلی بالا همراه با آسیب شدید سلولی و مرگ سلول ها ممکن است در چند دقیقه اتفاق بیافتند که دلیل آن ، به هم ریختن ساختارهای سلولی است.خسارت مستقیم بر اثر تنش گرما شامل به هم ریختن ساختار پروتئین ها وافزایش سیالیت غشاهای سلولی وخسارت غیر مستقیم می باشد. نتیجه این اختلال ها، وارد شدن خساراتی به گیاه از جمله ممانعت از رشد آن می باشد.پژوهش حاضر ، به زمان وقوع امواج گرمایی یا پدیده های حدی اقلیمی استان قزوین طی دوره آماری 25 ساله (1982- 2007) پرداخته و تاثیرات تنش های گرمایی بر رشد و نمو گیاه ذرت مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج نشان داد، درماه های خرداد، تیر و مرداد طی سال های 1985- 2000 و 2001 بیش ترین امواج گرمایی را دارد بنحوی که در تیرماه طی سال های 1983- 1985- 1987- 2003 و 2006 مشاهدات بیشتر و بالاخره در ماه مرداد نیز طی سال های 1983- 1997 و 2005 به وقوع پیوسته است تحلیل روزانه آن در ماه خرداد تنها 10 روز در تیرماه 63 روز و درمرداد ماه 50 روز از آن دما به بالای 38 درجه رسیده و درگیاه ذرت تنش ایجاد می شود؛ در بین این سه ماه بیش ترین تنش نیز مربوط به ماه تیر بوده که باعث کاهش کیفیت محصول و یا از بین رفتن گیاه شده است. وقتی امواج گرمایی افزایش یابد و از آستانه تحمل گیاه بالاتر رود بر روی محصولات تاثیر منفی گذاشته و در نتیجه باعث کاهش میزان تولید و یا در مواردی باعث از بین رفتن محصولات می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Thermal Stress Effects on Corn (Case Study: Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ahmadi 1
  • Hanieh Mirhaji 2
1 Assistant Professor, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University
2 MSc. in Physical Geography, Shahre Ray Islamic Azad University
چکیده [English]

Thermal stress in plants is any temperature increase above the threshold level for a period of time which causes immutable damage in plant growth. At very high temperatures associated severe cellular damage and cell death may occur within a few minutes as a result of disassembling the cell structures. Direct damage from heat stress includes disruption of the protein structure and an increase in fluidity of cell membranes, as well as indirect damage. The result of these disorders is damage to the plants that prevents growth. In the current study, the occurrence time of thermal waves or some climatic phenomena in Qazvin Province were studied over a 25-year period (1982-2007) and an assessment was made of the impact of thermal stress on corn plant growth. The results showed that the highest thermal waves were seen in the months of June, July and August in the years 1985, 2000 and 2001. More heat waves occurred during July in the years 1983, 1995, 1997, 2003 and 2006 while in August more heat waves were experienced in 1983, 1983 and 2005. Over this 25-year period, only on 10 days in June, 63 days in July and 50 days in August did the temperature reach above 38 degrees when corn plant is under stress. In these three months, more negative impact was found in July that caused crop quality reduction or even the death of the plant. When thermal waves increased and rose above than plant endurance threshold, this had a negative impact on production and caused the production rate to reduce or, in some cases, collapse completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thermal stress
  • Endurance threshold
  • Corn and Qazvin