نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

رشد سریع شهرها و روندصنعتی شدن ، مشکلات زیست محیطی زیادی را در بسیاری از شهرهای جهان ایجاد کرده است.آگاهی از روند تغییرات پوشش و کاربری اراضی طی دوره های زمانی طولانی برای برنامه ریزان و مدیران به منظور ارزیابی و پیش بینی مشکلات ناشی از این تغییرات بسیار با اهمیت است. سنجش از دور ابزار موثری برای پایش تغییرات پوشش اراضی درمناطق شهری و حوالی آن می باشد. شهر یاسوج در چند دهه اخیر بواسطه رشد و بدنبال مهاجرت افراد ، گسترش زیادی پیدا نموده و اثرات فراوانی بر محیط زیست پیرامون خود بر جای گذاشته است. هدف از ا ین پژوهش ،توسعه یک مدل مفهومی مبتنی بر الگوریتم Decision Tree وداده کاوی برای آشکار سازی تغییرات پوششی اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده TMدر محدوده بخش مرکزی شهرستان بویراحمد برای سال های 1990 تا 2009 می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق ، صحت کلی طبقه بندی برای سال های 1990 و 2009 به ترتیب 16/93 و 37/93 درصد می باشد. صحت کلی نقشه تغییرات پوشش اراضی نیز به روش مقایسه پس از طبقه بندی با استفاده از دو تکنیک محاسبه گردید که نتایج 6/85 تا 98/86 درصد حاصل شد. هم چنین نقشه تغییرات نشان داد که از سال 1990 تا 2009 مساحت منطقه مسکونی حدود 28/19 کیلومتر مربع افزایش یافته و اراضی کشاورزی ، جنگلی به ترتیب کاهشی 32/7 و 76/31 درصد ی داشته اند .

کلیدواژه‌ها