توسعه مدل مفهومی مبتنی بر الگوریتم Decision Tree و داده کاوی به منظور آشکار سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM و داده های کمکی « مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان بویر احمد»

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا یی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

رشد سریع شهرها و روندصنعتی شدن ، مشکلات زیست محیطی زیادی را در بسیاری از شهرهای جهان ایجاد کرده است.آگاهی از روند تغییرات پوشش و کاربری اراضی طی دوره های زمانی طولانی برای برنامه ریزان و مدیران به منظور ارزیابی و پیش بینی مشکلات ناشی از این تغییرات بسیار با اهمیت است. سنجش از دور ابزار موثری برای پایش تغییرات پوشش اراضی درمناطق شهری و حوالی آن می باشد. شهر یاسوج در چند دهه اخیر بواسطه رشد و بدنبال مهاجرت افراد ، گسترش زیادی پیدا نموده و اثرات فراوانی بر محیط زیست پیرامون خود بر جای گذاشته است. هدف از ا ین پژوهش ،توسعه یک مدل مفهومی مبتنی بر الگوریتم Decision Tree وداده کاوی برای آشکار سازی تغییرات پوششی اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده TMدر محدوده بخش مرکزی شهرستان بویراحمد برای سال های 1990 تا 2009 می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق ، صحت کلی طبقه بندی برای سال های 1990 و 2009 به ترتیب 16/93 و 37/93 درصد می باشد. صحت کلی نقشه تغییرات پوشش اراضی نیز به روش مقایسه پس از طبقه بندی با استفاده از دو تکنیک محاسبه گردید که نتایج 6/85 تا 98/86 درصد حاصل شد. هم چنین نقشه تغییرات نشان داد که از سال 1990 تا 2009 مساحت منطقه مسکونی حدود 28/19 کیلومتر مربع افزایش یافته و اراضی کشاورزی ، جنگلی به ترتیب کاهشی 32/7 و 76/31 درصد ی داشته اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Decision Tree and Data Mining Based Conceptual Model for Detecting Land Cover Changes Using TM Images and Ancillary Data Study Area: Central Section of Bouyerahmad County

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Jafari, 1
  • Mohammad Hamzeh, 2
  • Hossein Nasiri 2
  • Yusef Rafii 3
1 Assoc. Professor, Department of Environmental Planning and Management, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran-Iran
2 MSc. Student, Department of Cartography (RS & GIS), University of Tehran
3 MSc. Student, Department of Environmental Planning and Management, University of Tehran
چکیده [English]

Rapid urban growth and industrialization have caused many environmental problems in a number of cities around the world. Knowledge about land cover/land use changes in the long term is very important for urban managers and policy makers in order to evaluate and predict the resulting problems. Remote sensing is an effective tool for monitoring these changes in urban areas and its periphery. Over recent decades, Yasouj City has developed and affected its surrounding environment due to urban growth and immigration. The objective of this research is to develop a Decision Tree and data mining based conceptual model for land cover change detection using a Landsat Thematic Mapper (TM) and ancillary data in the central Section of Boyerahmad County from 1990 to 2009. Based on findings of the study, the overall six-class classification accuracies for 1990 and 2009 were, respectively, 93.16% and 93.37%. The overall accuracy of land cover change maps, generated from post-classification change detection methods and evaluated using two approaches, ranged from 85.6% to 86.98%. The maps also showed that between 1990 and 2009 the urban area increased by approximately 19.28% while agriculture and forest decreased by 31.76% and 7.32% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Change detection
  • Conceptual model
  • Data mining
  • Decision Tree
  • TM
  • Boyerahmad County