عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ای در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان استان خراسان رضوی برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ای با استفاده از الگوی رگرسیون خطی و داده های مقطع زمانی 60 تولید کننده خیار گلخانه ای در سال 1387 بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش همه شماری جمع آوری شد.نتایج نشان داد که میانگین توان مالی سرمایه گذاری در تولید خیار ارگانیک گلخانه ای 30 میلیون ریال، اعتبارات مورد نیاز برای پذیرش تولید خیار ارگانیک گلخانه ای 328 میلیون ریال ( در سطح گلخانه با متوسط سطح حدود 2700 متر مربع) و نرخ بهره پیشنهادی 82/4 درصد است. 7/66 درصد کشاورزان اعتبارات را در خرید کودهای آلی ، 7/66 درصد در خرید خدمات مبارزه بیولوژیک، 7/86 درصد جهت ایجاد محیط زراعی مناسب ارگانیک و 3/53 درصد در خرید خدمات مبارزه مکانیکی سرمایه گذاری خواهند نمود. هم چنین رابطه بین متغیرهای حرفه اصلی کشاورز، تجریه کشارزی ، ناظر کشاورزی ، اطلاعات بازاری و توان مالی برای سرمایه گذاری در خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات برای تولید خیار ارگانیک منفی و رابطه بین متغیرهای سن کشاورز، بیمه محصول ، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف، اطلاعات راجع به خیار ارگانیک ، کلاس های ترویجی ، نرخ بهره پیشنهادی و سطح زیر کشت قابل تخصیص به خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات خیار ارگانیک مثبت است. با توجه به یافته ها، ایجاد نظام اطلاعات بازار محصولات ارگانیک ، تشویق به کشاورزی تمام وقت ، ارتقاء درآمدهای کشاورزان درجهت افزایش توان مالی برای سرمایه گذاری ، استفاده از ناظرین کشاورزی و ارتقاءنقش آنها در تولید محصولات گلخانه ای و نیز بیمه به عنوان پیشنهادارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Potential Demand for Credit by Farmers on their Tendency for Producing Greenhouse Organic Cucumbers in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbani, 1
  • Houman Liaghati 2
  • Fatameh Nemati 3
1 epartment of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 epartment of Agricultural Economics, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
3 Graduate Student of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This paper examined factors influencing potential demand of farmers’ credit to tendency for producing greenhouse organic cucumber in Khorasan Razavi province using linear regression and cross sectional data of 60 greenhouse cucumber producers in 2008. Data were collected using a questionnaire and census method. Results showed that the financial ability to investment in producing greenhouse organic cucumber required credit for the adoption of greenhouse organic cucumber production and the interest rates on offer are 30 million rials, 328 million rials (at a greenhouse level with an average area about 2700m2 and 4.82 percent, respectively). Evaluation of farmers' attitude showed that 66.7, 66.7, 86.7 and 53.3 percent of farmers will invest the credit in purchasing organic fertilizer, purchasing biological control services, creation a suitable organic agronomic environment and the purchase of mechanical control services, respectively. Also, the relationship between the farmers' job, agricultural advisory, agricultural experience, organic market information, financial ability to invest in organic cucumber and potential demand of credit for producing greenhouse organic cucumber is negative. The relationship between the age of farmers, cucumber insurance, average yield of conventional cucumber, information about organic cucumber, cultivated area allocated to organic cucumber, interest rate offered, participation in extension classes and potential demand of credit for producing greenhouse organic cucumber is positive. Regard to the results, the following are suggested: creating an organic products market information system, encouraging farmers to full-time farming, promotion of farmers’ revenues towards increasing their financial ability for investment, use of agricultural supervision, promotion of their role in producing greenhouse products and orienting insurance towards effectiveness in decreasing of risk and increasing production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Credit function
  • Insurance
  • Extension
  • Elasticity
  • Financial ability
  • Organic extension