نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان استان خراسان رضوی برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ای با استفاده از الگوی رگرسیون خطی و داده های مقطع زمانی 60 تولید کننده خیار گلخانه ای در سال 1387 بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش همه شماری جمع آوری شد.نتایج نشان داد که میانگین توان مالی سرمایه گذاری در تولید خیار ارگانیک گلخانه ای 30 میلیون ریال، اعتبارات مورد نیاز برای پذیرش تولید خیار ارگانیک گلخانه ای 328 میلیون ریال ( در سطح گلخانه با متوسط سطح حدود 2700 متر مربع) و نرخ بهره پیشنهادی 82/4 درصد است. 7/66 درصد کشاورزان اعتبارات را در خرید کودهای آلی ، 7/66 درصد در خرید خدمات مبارزه بیولوژیک، 7/86 درصد جهت ایجاد محیط زراعی مناسب ارگانیک و 3/53 درصد در خرید خدمات مبارزه مکانیکی سرمایه گذاری خواهند نمود. هم چنین رابطه بین متغیرهای حرفه اصلی کشاورز، تجریه کشارزی ، ناظر کشاورزی ، اطلاعات بازاری و توان مالی برای سرمایه گذاری در خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات برای تولید خیار ارگانیک منفی و رابطه بین متغیرهای سن کشاورز، بیمه محصول ، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف، اطلاعات راجع به خیار ارگانیک ، کلاس های ترویجی ، نرخ بهره پیشنهادی و سطح زیر کشت قابل تخصیص به خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات خیار ارگانیک مثبت است. با توجه به یافته ها، ایجاد نظام اطلاعات بازار محصولات ارگانیک ، تشویق به کشاورزی تمام وقت ، ارتقاء درآمدهای کشاورزان درجهت افزایش توان مالی برای سرمایه گذاری ، استفاده از ناظرین کشاورزی و ارتقاءنقش آنها در تولید محصولات گلخانه ای و نیز بیمه به عنوان پیشنهادارائه شد.

کلیدواژه‌ها