نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان مورد مطالعه قرار گرفته است.گونه های جنگل کاری شده شامل بلند مازو( به عنوان گونه اصلی ) و پلت و داغداغان (به عنوان گونه های همراه ) هستند . این گونه ها در قالب طرح پلات های خرد شده با 2 ترکیب آمیختگی (بلوط با پلت و بلوط با داغداغان) و 4 درجه آمیختگی ( 40 درصد بلوط – 60 درصد گونه همراه ، 50 درصد بلوط – 50 درصد گونه همراه ، 60 درصد بلوط – 40درصد گونه همراه و 70 درصد بلوط – 30 درصد گونه همراه ) در سال 1373 کاشته شده اند. در این مطالعه ، تمامی نونهال ها ونهال های چوبی زادآوری شده در زیر اشکوب هر تیمار به دو طبقه ارتفاعی 200 – 15 سانتی متر و بالاتر از 200 سانتی متر تقسیم بندی شد .در مطالعه تنوع زیستی از شاخص های غلبه Berger- Parker ، تنوع Fisher alpha ، غنای Margalef و یکنواختی Equitability J استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که فراوانی و تنوع گونه های زادآوری شده در زیر اشکوب جنگل کاری های آمیخته بلوط داغداغان بیشتر از جنگل کاری های خالص بلوط و آمیخته بلوط با پلت بوده است. درجه تاج پوشش و عمق لاشبرگ از عوامل تاثیر گذار در فراوانی و غنای گونه ای می باشندو هر یک همبستگی معکوس با آن ها دارند. با مشاهده گونه های جنگل اولیه منطقه در زیر اشکوب جنگل کاری آمیخته می توان به کاربرد این نوع جنگل کاری ها به منظور تسریع توالی جنگل طبیعی در منطقه امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها