ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان مورد مطالعه قرار گرفته است.گونه های جنگل کاری شده شامل بلند مازو( به عنوان گونه اصلی ) و پلت و داغداغان (به عنوان گونه های همراه ) هستند . این گونه ها در قالب طرح پلات های خرد شده با 2 ترکیب آمیختگی (بلوط با پلت و بلوط با داغداغان) و 4 درجه آمیختگی ( 40 درصد بلوط – 60 درصد گونه همراه ، 50 درصد بلوط – 50 درصد گونه همراه ، 60 درصد بلوط – 40درصد گونه همراه و 70 درصد بلوط – 30 درصد گونه همراه ) در سال 1373 کاشته شده اند. در این مطالعه ، تمامی نونهال ها ونهال های چوبی زادآوری شده در زیر اشکوب هر تیمار به دو طبقه ارتفاعی 200 – 15 سانتی متر و بالاتر از 200 سانتی متر تقسیم بندی شد .در مطالعه تنوع زیستی از شاخص های غلبه Berger- Parker ، تنوع Fisher alpha ، غنای Margalef و یکنواختی Equitability J استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که فراوانی و تنوع گونه های زادآوری شده در زیر اشکوب جنگل کاری های آمیخته بلوط داغداغان بیشتر از جنگل کاری های خالص بلوط و آمیخته بلوط با پلت بوده است. درجه تاج پوشش و عمق لاشبرگ از عوامل تاثیر گذار در فراوانی و غنای گونه ای می باشندو هر یک همبستگی معکوس با آن ها دارند. با مشاهده گونه های جنگل اولیه منطقه در زیر اشکوب جنگل کاری آمیخته می توان به کاربرد این نوع جنگل کاری ها به منظور تسریع توالی جنگل طبیعی در منطقه امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Regeneration Structure and Biodiversity of Trees and Shrub Species in Understory of Pure and Mixed Oak Plantations

نویسندگان [English]

  • Einollah RouhiMoghaddam, 1
  • Seyed Mohsen Hosseini, 2
  • Ezzatollah Ebrahimi 3
  • Ahmad Rahmani 3
  • Masoud Tabari 2
1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Zabol. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, Noor, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Professor,Department of Forestry, Research Institute of Forests and Rangelands, Peykanshahr, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The regeneration structure and biodiversity of trees and shrub species in the understory of pure and mixed oak plantations were investigated at Chamestan Forest and Rangeland research station. Planted species included oak (as the main species) and maple and nettle trees (as associated species ). These species were planted in 1995 on the basis of a split plot design with two mixtures (oak-maple and oak-nettle tree) and four mixing rates (including oak rate: 40 %, 50 %, 60 % and 70 %). All the seedlings and saplings of woody plants were divided into two height classes including 15-200 cm and more than 200 cm. In the biodiversity study, the Berger-Parker dominance index, Fisher alpha diversity index, Margalef richness index and Equitability J evenness index were used. The results showed that the abundance and diversity of regenerated species in the understory of mixed plantations of oak-nettle tree was greater than in a pure stand of oak and a mixed oak-maple stand. Crown cover and litter layer depth showed a negative significant effect on their abundance and richness. The presence of primary forest species in the understories of mixed plantationa showed the usage of these plantations in the development of succession in natural forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abundance of regeneration
  • Biodiversity
  • Plantation
  • Crown cover